Публикация

БЛС: Заплахата от закриване на болници е заради неизпълнението на ангажиментите на НЗОК

БЛС: Заплахата от закриване на болници е заради неизпълнението на ангажиментите на НЗОК

Съсловната организация със заявление до здравната каса за изплащане на надлимитна дейност от 2015 г.


До
Проф. д-р Камен Плочев
Управител на НЗОК

 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СУМИ

От БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, с Булстат 121855943, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов №15”, представлявано от председателя на управителния съвет – д-р Венцислав Грозев.
 
УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р ПЛОЧЕВ,
 
В качеството ни на договорен партньор по Националния рамков договор за медицински дейности, съгласно чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, вземайки предвид и предоставената ни от Вас с решение № РД-19-25/27.01.2017 г. информация /вх. № на БЛС 253/10.04.2017г./, с настоящото заявление Ви сезираме, едновременно с процедурата по подготовка на проект за бюджет на НЗОК за 2018 г.,  да направите анализ на неразплатените към изпълнителите на медицинска помощ суми за периода от 2015 г. до настоящия момент и оперативно да организирате заплащането им. Моля да вземете предвид, основавайки се на фактическата обстановка, че до голяма степен заплахата за закриване на държавни и общински болници е провокирана от неизпълнението на ангажиментите на финансиращата институция, представлявана от Вас.

Заплащането на дължимите суми е нормативно дължимо и може да бъде организирано по следния ред:
1. Въз основа на разпоредбата на § 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., според която „преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК”.
2. Чрез процедура по актуализация на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. (в сила от 01.01.2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 9 декември 2016г.).

Задълженията на НЗОК към изпълнителите на болнична медицинска помощ са както следва:
1. Сумата 51 187 хил. лв. Същата е равна на размера на извършената и отчетена болнична медицинска помощ през 2015 г., която декларирате в Отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г., че остава неразплатена, тъй като се явява над първоначалните прогнозни стойности.

2.  Сумата 18 770 711 лева в болничната медицинска помощ и 406 770 лева за медицински изделия за покриване на неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка до 30 април 2017 г.. Напомняме, че с т. 1 от свое решение № РД-НС-04-18/27.01.2017 г. Надзорният съвет на НЗОК прие актуализация на месечното разпределение на бюджета на НЗОК до 30 април 2017 г., утвърдено с решение № РД-НС-04- 6/11.01.2017 г. Целта бе да бъде обезпечено заплащането на дейности в болнична медицинска помощ в размер на 18 770 711 лева, както и 406 770 лева за медицински изделия, основани на хипотезата на чл. 221, ал.15 от Решение № РД-НС-04- 24-1 от 29 март 2016 г. и т. 3 от решение № РД-НС-04-11/17.01.2017 г.

3. Сумата от 39 989 562 лева в болничната медицинска помощ и 1 918 321 лева за медицински изделия за покриване на неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка от април 2017 г. до настоящия момент. Същата е изчислена на основата на вътрешната счетоводно-оперативна информация на НЗОК, която ни е предоставена официално, и представлява неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка.

Данни за част от тези задължения на НЗОК бяха изнесени от д-р Глинка Комитов в заседание на Комисия по здравеопазването към 44-ото Народно събрание на Република България, проведено на 18.05.2017 г.

Предвид горното, следва да вземете предвид, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ органите за управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса организират и ръководят съставянето и изпълнението на бюджетите на социалноосигурителните фондове. От своя страна чл. 80, ал. 1 от ЗПФ препраща към Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ по отношение съставянето на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предвид тази нормативна постановка и в корелация с чл. 19, ал. 7, т. 3 от ЗЗО, управителят на НЗОК следва или да ползва разполагаемия ресурс от преизпълнение, или да изработи законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2017г., с цел да се приложи изключението, предвидено във втората част на хипотезата на чл.119, ал. 1 от ЗПФ.

Аргументите за наличие на дълг в лицето на НЗОК в посочения размер са изградени, от една страна, на основата на констатираната от НЗОК неразплатена сума към изпълнителите на болнична помощ, посочена в Отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г., изготвен от представляващия институцията орган, в изпълнение на чл. 19, ал. 7, т. 3 от ЗЗО, а от друга – на официално предоставените от НЗОК данни за 2016 г. и 2017 г. (трето тримесечие).

Обръщаме внимание, че гарантираното от чл. 52, ал. 1 от Конституцията право на гражданите на здравно осигуряване, осигуряващо достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон, е конкретизирано по обем и общ финансов източник в ЗЗО.  В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 9 от ЗЗО, задължително осигурените имат право на пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това право е и основен принцип на здравното осигуряване, възпроизведен в чл. 5, т. 9 от ЗЗО.

Изхождайки от посоченото в предходния абзац, когато е налице консумирана от здравноосигуреното лице медицинска грижа, включена в гарантирания от бюджета на НЗОК пакет, то тя следва да е за сметка на бюджета на институцията. Не е законосъобразно, както вече бе посочено, нито стопански оправдано оказаното лечение да остане за сметка на изпълнителя на болнична медицинска помощ. Характерът на правоотношението между изпълнителя и НЗОК е на договор за изработка. Недвусмислено доказателство в тази насока са и утвърдените за съответната година образци на съдържанието му. В предмета на договора е конкретизирано задължението на изпълнителя срещу заплащане да оказва медицинска помощ на определени по категория, но неограничени по брой субекти по клинични пътеки, респективно - високоспециализирани медицински дейности; клинични процедури; процедури.

Неизпълнението на ангажимента на НЗОК да заплати в пълен обем оказаната медицинска дейност е неизпълнение на договорено задължение, водещо след себе си последствията по чл. 79, чл. 82 и чл. 86 от ЗЗД, а в условията на евентуалност би се явило неоснователно обогатяване, по смисъла на чл. 59 от ЗЗД.

С каквито и средства да се опита НЗОК да ограничи задължението си да плати стойността на оказаната медицинска помощ, то те биха били с по-ниска правна сила от нормите, обвързващи я да го направи. При установяване и индивидуализиране на приложимите материалноправни норми следва, ръководейки се от разпоредбите на чл. 15 от ЗНА, да бъдат приложени цитираните по-горе чл. 52, ал. 1 от Конституцията и чл. 35, ал. 1, т. 9 от ЗЗО, а те от своя страна водят до задължението за цялостно заплащане на реално оказаната медицинска услуга.  Няма как да бъде другояче, тъй като изпълнителите на медицинска помощ са търговци, по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 3, ал. 1 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, насочени и обвързани от стопанската логика в договорните си отношения.

Именно паради изложеното, ангажиментът на НЗОК да заплати в пълен обем реално предоставената на правоимащите субекти медицинска помощ не може да бъде отклонен с доводи за дефицит в бюджета и липса на финансов ресурс. Законодателят е предвидил механизъм за попълване на бюджета на НЗОК с необходимите средства, така че да не бъдат застрашени живота и здравето на гражданите. В тази връзка са разпоредбите на чл. 23, ал. 1, т. 11 от ЗЗО и чл. 91 от ЗПФ. Както не веднъж сме сочили, със свое решение № 3 от 8 март 2016 г., постановено по конституционно дело № 6/2015 г., Конституционният съд на Република България конкретно подчерта, че държавата, предвид особеното си качество, при необходимост покрива недостига в бюджета на НЗОК. Конституционните съдии са обединени в тезата, че: „Държавата не е абдикирала от грижата да осигури и по друг начин достатъчен финансов ресурс на НЗОК – например чрез субсидии (трансфери) от държавния бюджет по чл. 23, ал. 1, т. 11 ЗЗО (чл. 48, ал. 4 от Закона за публичните финанси) (обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) или чрез ползване  на краткосрочни безлихвени заеми от държавния бюджет по чл. 23, ал. 2 ЗЗО (чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси) (в същия смисъл вж. Решение № 13 от 15.07.2003 г. по к. д. № 11/2003 г.).”

В унисон с горното и при евентуална необходимост за дотация от страна на държавния бюджет, следва да вземете предвид, че в процедурите по актуализация  на ежегодните бюджети на НЗОК до настоящия момент винаги са сочени мотиви за гарантиране правата на гражданите и баланс в системата. Тук следва да обърнем внимание, че аргументите за приемане на законопроектите за изменение и допълнение на едноименните закони от 2010г. и 2014 г. са за гарантиране качествено лечение на пациентите, финансова стабилност за системата и сигурност за изпълнителите на медицинска помощ. 

Водени от изложеното, призоваваме за заплащане на дължимите суми със средства от преизпълнението на заложената финансова рамка на постъпленията или въз основата на изработване от Ваша страна на Законопроект за изменение и допълнение на закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., вземане на становище от министъра на здравеопазването и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК /чл.19, ал.7, т. 3, чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗЗО/ и внасянето му в Министерски съвет /чл.19, ал.7, т. 5 от ЗЗО/.

Уведомяваме Ви, че при бездействие по отношение законовото Ви задължение по бюджетната процедура ще предприемем защита по реда на Раздел II от Глава ХV от Административнопроцесуалния кодекс, искайки съдът да осъди с решението си административния орган да изпълни правомощието си. В тази връзка следва да вземете предвид, че носите и лична отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, проявили се вследствие на виновно неизпълнение на конкретните ви правомощия. 
 
С уважение,
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Коментари