Публикация

Продължават обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени

Продължават обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени

Те се провеждат във високотехнологичната база на Университетска Болница „Света Марина – Плевен“ по проекта за подпомагане на тяхното развитие


С поредица от три лекции на проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедра „Рентгенология“, стартира обучението по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Обучителният модул е част от Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, която ще се провежда под формата на интерактивен и интегриран курс в рамките на 6 месеца.  Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

         С лекцията на д-р Надя Станиславова „Образен постпроцесинг – видове, приложения и основни принципи“ стартира Модул 2 на обучителната дейност във високотехнологичната база на Университетска болница „Света Марина – Плевен“.

Тя ще изнесе поредица от лекции на следните теми: постпроцесинг в образната диагностика; видове реконструкции в компютърната томография и 3D визуализация на образите. Според младия експерт-лектор проектът е от съществено значение и ще има голяма полза за всички млади учени, които участват в него. Основната цел и задача е бъдещите хирурзи да се запознаят със съвременните и актуални аспекти в медицината, в частност в образната диагностика, като по този начин да могат да се възползват пълноценно от възможностите, които предлага диагностиката и да използват рационално всички нейни ресурси. Доктор Станиславова е убедена, че лекционният курс дава възможност на колегите й да оценят колко важно и същевременно полезно е за тях предоперативното скениране на пациента. Използването на постобработка и 3D- реконструирането на скениграфските образи позволява на хирурзите да се запознаят и подготвят предварително за вида, топиката и характера на патологичния процес, отношението към жизнено важни органи и структури, ангажирането на големи съдове, а също така да видят и индивидуалната анатомия на пациента, да се открият възможни анатомични аномалии (аберантни съдове, например). Това може да улесни в голяма степен интраоперативната им работа, да определи обема на оперативната интервенция, да скъси времето в операционната зала и да намали възможността за грешки и усложнения по време на операцията.

Доктор Надя Станиславова е възпитаник на Медицински университет - Плевен и млад лекар от екипа на HIFU (Хайфу) Център „Света Марина - Плевен“, единственият клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук. Научните интереси на д-р Станиславова са насочени към всички сфери на образната диагностика, диагностиката и неизнвазивното лечение на тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук – HIFU (хайфу) и съвременните технологии в медицината. През м. септември 2017 г. тя проведе специализация в Китай по Хайфу технология за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори.

Целта на обучението по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е над 30 млади учени от хирургичните специалности да придобият практически умения и мотивация за устойчиво академично развитие чрез работа в реална среда с подходящо научно оборудване. Очакваният резултат е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.

 

Коментари