Публикация

НСЧБ: Лимитите доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници

НСЧБ: Лимитите доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници

Сдружението изпрати становище по бюджета на НЗОК за 2018 г. 


Въведените през 2015 г. лимити доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници. Финансовият резултат на лечебните заведения трябва да е резултат на дейността им и предпочитанията на пациентите, а не на предварително, административно определени стойности. 

 

Това посочват от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) в становище по бюджета на НЗОК за 2018 г., изпратено до Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в НС.

 

Сдружението оценява позитивно увеличението на приходната част на бюджета и изразява надежда това  да противодейства на тенденцията за нарастващ размер на доплащане от страна на пациентите. Според него обаче съществува риск заложеното увеличение на приходите от здравни вноски с над 12% да не може да се реализира през следващата година. НСЧБ отбелязва, че и през 2018 г. държавата няма да плаща на 100% здравните вноски на подопечните си 9 групи осигурявани.

Основен недостатък на този и всички, правени досега бюджети на НЗОК, е подходът за изготвянето им. Считаме, че правилният подход е първоначално аналитично да се определели пакетът услуги. 
На основата на пазарната цена на услугите да се определят общите годишни разходи на НЗОК, след което да се изчислят приходите, размерът на здравната вноска и вноските от държавния бюджет. Препоръчваме да се изготвят разчети и многогодишна прогноза за приходите и разходите в системата на задължителното здравно осигуряване, изтъква сдружението на частните болници.

 

Публикуваме пълния текст на становището, без редакторска намеса:

 

Становище по бюджета на НЗОК за 2018 г. на Националното сдружение на частните болници                                                                                                  ДО
                                                                                                Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
                                                                                                ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В НС

 

Оценяваме позитивно увеличението на приходната част на бюджета, което се надяваме да противодейства на тенденцията за нарастващ размер на доплащане от страна на пациентите. Според нас, обаче, съществува риск заложеното увеличение на приходите от здравни вноски с над 12% да не може да се реализира през следващата година.

 

Оценяваме негативно обстоятелството, че и през 2018 държавата няма да плаща на 100% здравните вноски на подопечните си 9 групи осигурявани.

 

Оценяваме позитивно намаляването на резерва на НЗОК на 3%. Това ще ограничи възможностите на Надзорния съвет на НЗОК да взема решения „по целесъобразност” при разпределянето на средствата за здравно осигуряване.

 

Основен недостатък на този и всички, правени досега бюджети на НЗОК, е подходът за изготвянето им (...). Считаме, че правилният подход е първоначално аналитично да се определели пакетът услуги. На основата на пазарната цена на услугите, да се определят общите годишни разходи на НЗОК, след което да се изчислят приходите, размерът на здравната вноска и вноските от държавния бюджет. Препоръчваме да се изготвят разчети и многогодишна прогноза за приходите и разходите в системата на задължителното здравно осигуряване.

 

Обръщаме внимание, че в чл. 3 и чл. 4 на закона, вносителят е допуснал грешка, посочвайки, че в случаите, когато не е приет Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., се прилага решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване. Съгласно чл. 54, ал.8 от ЗЗО, когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента НРД, а именно НРД 2017.

 

Принципно не одобряваме правилото в ал. 2 на чл. 3, според която директорите на РЗОК разпределят утвърдените брой направления и стойности на медицински изследвания  по изпълнители на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за съответната РЗОК. Това разпределение, според нас, трябва да следва избора на пациента, а не да се прави административно от служители на РЗОК.

 

Категорично не сме съгласни с текста на чл. 4, според който Надзорният съвет на НЗОК утвърждава стойности на разходите по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци. Въведените през 2015 лимити доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници. Финансовият резултат на лечебните заведения трябва да е резултат на дейността им и предпочитанията на пациентите, а не на предварително, административно определени стойности.

 

Предлагаме § 11 от ПЗР на закона да се отмени. Като собственици и управители на съществуващи лечебни заведения, ние не сме засегнати пряко от забраната за сключване на договори с нови лечебни заведения и структури, но смятаме, че такъв тип забрани пречат на развитието на здравеопазването, ограничават конкуренцията и засягат по неблагоприятен начин правото на пациента да получи качествена и достъпна медицинска помощ. 

 

Има достатъчно много инструменти да се контролират разходите на лечебните заведения без административно да се налагат лимити и разпределят квоти. Правилно е разпределението на средствата между болниците да зависи от свободния избор на пациентите. Това би улеснило достъпа до медицински услуги и би повишило тяхното качество.

 

С аналогични аргументи предлагаме да се отмени и §6, с който се въвежда забрана за включване на нови лекарствени терапии.

 

С уважение :
Д-р Николай Болтаджиев

Коментари