Публикация

Current Knowledge on Hepatitis E Virus Infection

Vojnosanit Pregl 2019; 76(7): in Press. doi: 10.2298/VSP170815159P


Pepovich R, Baymakova M, Pishmisheva M, Marutsov P, Pekova L, Tsachev I. Current knowledge on Hepatitis E virus infection. Vojnosanit Pregl 2019; 76(7): in Press. doi: 10.2298/VSP170815159P

 

DOI: 10.2298/VSP170815159P

 

Impact Factor (2016): 0.367

 

SJR (2016): 0.191

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

07 ноември 2017

Прикачени файлове

pdf
Хепатит Е вирусна инфекция

Коментари