Публикация

Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe

Над 280 специалисти от 52 болници се включиха в петото Национално издание "БулНозо Академия"


Поредният 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“  се проведе на 10 ноември, 2017 г в Университетска болница „Св. Анна“-София, с подкрепата на Министерство на здравеопазването.

Семинарът е доказал се вече, постоянен форум за системно обучение в областта на превенцията на инфекциите. Участниците  ще се запознаят с иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение.

През тази година програмата на семинара  включваше актуални въпроси от превенцията на ВБИ и  се фокусира върху превенцията на инфекциите на хирургичното място и деконтаминация/обеззаразяване  на флексибилни (гъвкави) ендоскопи в отделения/клиники/кабинети  по гастроентерология със Симпозиум  в партньорство с „Българска Асоциация по Гастроинтестинална ендоскопия“- председател Проф. Д-р Борислав Владимиров, дмн. На сайта на БулНозо www.bulnoso.org ще намерите материали за семинара, вкл. образец на въпросника , чрез попълване на който , болниците се включиха  в Националното анкетно проучване за 2017 г.

В семинара взеха участие 280  специалисти –  лекари, специалисти по хирургия, гастроентерология, КАИЛ, и други рискови клиники, старши сестри и мед. сестри , както и специалиста по контрол на инфекциите - болничен епидемиолог, микробиолог/пом. епидемиолог/хигиенна сестра,  и представители на 12 РЗИ ,с цел да се осигури екипността, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ.

В рамките на симпозиума „Съвременни тенденции в превенцията на инфекциите на хирургичното място (ИХМ) » Доц. Д-р Росица Вачева-Добревска,дм , председател ма УС на БулНозо», Началник Лаборатория “Микробиология и вирусология”, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”-ЕАД,София представи новото ръководство на СЗО в презентация: ИНФЕКЦИИ НА ХИРУРГИЧНОТО МЯСТО-фокус върху новото ръководство на СЗО за превенция на инфекциите на хирургичното място.

Лили Делева, дипломирана СКИ и Ст.м.с. на КАИЛ УМБАЛ „Св. Анна”, Представяне на протокол и набори за обгрижване на пациенти с хирургична рана – опита на КАИЛ - УМБАЛ „Св.Анна” София  . От особен интерес за специалистите в залата беше и представшнето на системата PICC-периферно въведен централен катетър.

Системен анализ на резистентността към антимикробни средства на бактериали причинители в хирургични клиники на УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ» бе представен от колектив Р. Вачева, В. Дичева,П. Стефанова, Б. Коруков- Инфекции на хирургичното място- анализ на  резистентността към антимикробни средства при проблемни патогени. Беше направен сравнителен анализ с прогресиращата резистентност в амбулаторната практика и свързания с това риск от внасяне на множественорезистентни патгени в болниците.

Глобални насоки за превенция на инфекциите на мястото на хирургичната интервенция (ИМХИ)”  с акцент върху включените в ръководството на СЗО хирургични конци с антибактериално покритие, представи д-р Румяна Янчева (J^J).

Безспорен интерес в залата предизвика СИМПОЗИУМ «Превенция на инфекциите при гъвкави ендоскопи в гастроентерологията»- в партньорство с „Българска Асоциация по Гастроинтестинална ендоскопия“- председател Проф. Д-р Борислав Владимиров, дмн. Във втората част на семинара.

Програмата включваше представяне на : Ендоскопите и инфекциозните заболявания, пренасяни чрез тях - случаи от практиката, базирана на доказателствена медицина- доц. Ани Кеворкян, член на УС на БулНозо, катедра «Епидемиология и МБС»-МУ Пловдив; Рискове за пренос на хепатитни вируси при ендоскопски процедури.

Превенция на инфекции, свързани с приложението на гъвкави ендоскопи в гастроентерологията: Рискови фактори и основни принципи при  обработката/деконтаминацията, пакетни мерки (бъндел)- Доц. д-р Н. Гачева. 

Резултати от национално анкетно проучване върху обработката и приложението на гъвкави ендоскопи в гастроентерологията, 2017 г. Р. Вачева-Добревска, Н. Гачева, , А. Кеворкян и колектив от ЛЗ.

Устойчива бактериална контаминация на ендоскопска аппаратура, въпреки извършена обработка според съответните консенсуси и препоръки"- Д-р Иван Лютаков - клиника гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” София.
По време на форума бе анонсирана Световната седмица за осведоменост относно антибиотиците, която се провежда от 13 до 19 ноември 2017 година.

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции БулНозо” е неформална организация, регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 16/04/2003 г., като приемник и продължител на дейността на Българо-Швейцарската програма по Болнична Хигиена за защита на пациентите от инфекции, свързани с медициинското обслужване, чрез внедряване на съвременните европейски и международни стандарти в тази област. Сдружението обединява широк кръг професионалисти - лекари и сестри,  медицински и немедицински специалисти: общо над 500 индивидуални и 39 колективни членове – университетски, областни, градски и специализирани болници от цялата страна. Своите информационно-обучителни цели  БулНозо изпълнява чрез поддържане на  интернет страницата www.bulnoso.org, новото българско списание “Нозокомиални инфекции”, което е единственото научно-практическо издание на български език в тази област, широко достъпно на сайта на Асоциацията.

 

Значението на информационно-обучителна дейност на БулНозо се определя от голямата медицинска и икономическа тежест, която представляват нозокомиалните (вътреболнични) инфекции за съвременното здравеопазване в световен мащаб. Те компрометират изхода от лечението, налагат употреба на скъпи антибиотици, водят до удължена хоспитализация и тежки усложнения, с увеличена смъртност сред пациентите. Ежегодно от инфекции, свързани с медицинското обслужване биват поразени около 5-10 % от приетите за болнично лечение, което за нашата страна, при почти 2 млн. хоспитализирани, означава около 100-200 хиляди случаи годишно. Същевременно, съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства за превенция на тези инфекции и именно тяхното внедряване е предмет на нашата дейност.              

През 2009-2016 г успешно проведохме 7 обучителни семинари в различни региони на страната и 4-ри Национални семинара  „БулНозо Академия“ на тема: „Защита на пациента и предпазване на персонала“, целящи подпомагане дейността на болниците по внедряване на разпоредения с Наредба N3 /8.05.2013 на Министерство на здравеопазването  Медицински стандарт  по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Директива 2010/32/ЕС.

 

Акушерство и гинекология Алергология Алтернативна медицина Анатомия и физиология Анестезиология и реанимация Белодробни болести Вътрешни болести Гастроентерология Дентална медицина (стоматология) Инфекциозни болести Кардиология Клинична лаборатория и микробиология Неврохирургия Обща медицина Онкология Очни болести Спешна медицина Хирургия БулНозо нозокомиални инфекции вътреболнични инфекции вби БулНозо Академия Национален семинар хирургични инфекции гастроскопи

Коментари