Публикация

ДСБ с мерки срещу кризата в здравния сектор


Да се закрият досега съществуващите институции (девет на брой), отговарящи за формирането на лекарствената политика и за регулацията на цените на медикаментите, и да се създаде една агенция. Мярката е залегнала в пакет от антикризисни предложения на ДСБ срещу кризата в здравеопазването.

Предлага се новата Агенция за лекарствена политика, регулация на цените и контрол върху лекарствената терапия да бъде към Министерския съвет.

„Административната реформа на институциите, формиращи регулацията на лекарствената политика, е задължително условие за провеждането на единна политика, осигуряваща достъп на българските граждани до модерни лекарствени средства”, смята ДСБ.

Демократи за силна България предлагат процедурите по разплащане на лекарства да се прехвърлят от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса.

Предлага се още на тръжни процедури за скъпоструващи лекарства да се допуска само по един представител на производителя за определено лекарство. Според ДСБ по този начин ще се елиминира практиката в търговете да участват няколко фиктивни представители, задаващи по-ниски цени, с цел отстраняване на конкуренцията.

ДСБ иска още да се изработи ценови механизъм за отчитане на различното качество при изпълнението на едни и същи клинични пътеки в различните категории болници.

Настоява се и за въвеждане на електронно здравеопазване с индивидуална електронна здравна карта. По този начин според ДСБ ще се намалят драстично случаите на отчетени пред НЗОК неизвършени медицински процедури, а също така и ще се реши проблемът с достъпа на пациентите до специализирани изследвания в доболничната помощ.

Коментари