Публикация

Поставят под контрол девет нови наркотични вещества

Промяната е публикувана за обществено обсъждане на сайта на МЗ


Нови наркотични вещества ще бъдат поставени под контрол. Това става ясно от Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Документът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 


На второто редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2017 г., проведено на 28.07.2017 г., е взето решение за поставяне под контрол на следните нови вещества чрез включването им в списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични:


В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват следните вещества:


1. XLR-11 [1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)


2. MPA или метиопропамин (N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин)


3. етилфенидат или EPH (етилов фенил(пиперидин-2-ил)ацетат)


4. бутирфентанил (N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]бутанамид)


5. U-47700 (3,4-дихлоро-N-(2-диметиламино-циклохексил)-N-метилбензамид)


6. AB-PINACA (N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид)


7. 5F-ADB; 5F-MDMB-PINACA (метил-2-{1-[(5-флуоропентил) -1H-индазол-3-ил] формамидо}-3,3-диметилбутаноат)


8. ADB-FUBINACA (N- (1 -амино -3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил) -1- (4 - флуоробензил) - 1H -индазол – 3 - карбоксамид)


9. AMB-FUBINACA, FUB-AMB (метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат)


В Списък III – Рискови вещества, се включва веществото феназепам.


Първите пет вещества се включват в Списък I във връзка с 60-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март във Виена, на която е взето решение въз основа на препоръка на СЗО и позиция на ЕС да бъдат поставени под международен контрол десет вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.


Веществата AB-PINACA, 5F-ADB, ADB-FUBINACA и AMB-FUBINACA се включват по предложение на Министерството на вътрешните работи и Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


През 2016 г. и началото на 2017 г. в сектор “Наркотици” при Научноизследователския институт по криминалистика на МВР и базовата научнотехническа лаборатория при ОДМВР-Пловдив са изследвани обекти, в които е установено наличието на посочените вещества, в над 10 случая. Веществото 5F-ADB е идентифицирано и от експерти от Военномедицинска академия, във връзка с което са изготвени три съдебни експертизи.
Включването на посочените вещества в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични се налага с цел поставянето им под контрол, поради наличие на данни за трафика и разпространението им на територията на Република България.


Веществото феназепам се включва в Списък III въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, във връзка с получена нота от Международния съвет за контрол на наркотиците, с която се информират държавите за нови вещества, поставени под международен контрол съгласно Конвенцията за психотропните вещества – PMMA, MXE, alpha-PVP, para-methyl-4methylaminorex, които се контролират в България, и феназепам, за който следва да се приложат мерки за контрол.


С проекта се прехвърлят от Списък II в Списък I метаболитите на веществото кокаин – екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин.
Предложението е на Военномедицинска академия, във връзка с прехвърлянето на кокаина от Списък II в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични с Постановление на Министерския съвет № 246 от 07.09.2015 г. За метаболитите на кокаин няма данни за използването им в хуманната и ветеринарната медицина, а се установяват в биологични проби на лица, употребили кокаин, и имат отношение към съдебната експертиза, установяваща употреба на наркотични вещества при водачи на моторни превозни средства.


Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата.

Коментари