Публикация

Поставят под контрол девет нови наркотични вещества

Поставят под контрол девет нови наркотични вещества

Нови наркотични вещества ще бъдат поставени под контрол. Това става ясно от Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Документът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 


На второто редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2017 г., проведено на 28.07.2017 г., е взето решение за поставяне под контрол на следните нови вещества чрез включването им в списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични:


В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват следните вещества:


1. XLR-11 [1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)


2. MPA или метиопропамин (N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин)


3. етилфенидат или EPH (етилов фенил(пиперидин-2-ил)ацетат)


4. бутирфентанил (N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]бутанамид)


5. U-47700 (3,4-дихлоро-N-(2-диметиламино-циклохексил)-N-метилбензамид)


6. AB-PINACA (N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид)


7. 5F-ADB; 5F-MDMB-PINACA (метил-2-{1-[(5-флуоропентил) -1H-индазол-3-ил] формамидо}-3,3-диметилбутаноат)


8. ADB-FUBINACA (N- (1 -амино -3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил) -1- (4 - флуоробензил) - 1H -индазол – 3 - карбоксамид)


9. AMB-FUBINACA, FUB-AMB (метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат)


В Списък III – Рискови вещества, се включва веществото феназепам.


Първите пет вещества се включват в Списък I във връзка с 60-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март във Виена, на която е взето решение въз основа на препоръка на СЗО и позиция на ЕС да бъдат поставени под международен контрол десет вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.


Веществата AB-PINACA, 5F-ADB, ADB-FUBINACA и AMB-FUBINACA се включват по предложение на Министерството на вътрешните работи и Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


През 2016 г. и началото на 2017 г. в сектор “Наркотици” при Научноизследователския институт по криминалистика на МВР и базовата научнотехническа лаборатория при ОДМВР-Пловдив са изследвани обекти, в които е установено наличието на посочените вещества, в над 10 случая. Веществото 5F-ADB е идентифицирано и от експерти от Военномедицинска академия, във връзка с което са изготвени три съдебни експертизи.
Включването на посочените вещества в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични се налага с цел поставянето им под контрол, поради наличие на данни за трафика и разпространението им на територията на Република България.


Веществото феназепам се включва в Списък III въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, във връзка с получена нота от Международния съвет за контрол на наркотиците, с която се информират държавите за нови вещества, поставени под международен контрол съгласно Конвенцията за психотропните вещества – PMMA, MXE, alpha-PVP, para-methyl-4methylaminorex, които се контролират в България, и феназепам, за който следва да се приложат мерки за контрол.


С проекта се прехвърлят от Списък II в Списък I метаболитите на веществото кокаин – екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин.
Предложението е на Военномедицинска академия, във връзка с прехвърлянето на кокаина от Списък II в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични с Постановление на Министерския съвет № 246 от 07.09.2015 г. За метаболитите на кокаин няма данни за използването им в хуманната и ветеринарната медицина, а се установяват в биологични проби на лица, употребили кокаин, и имат отношение към съдебната експертиза, установяваща употреба на наркотични вещества при водачи на моторни превозни средства.


Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата.

Коментари