Публикация

    ДЕКЛАРАЦИЯ

От „Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София”  В подкрепа на лекарите от ТЕЛК-Пловдив


 За пореден път липсата на законно установен задължителен срок за произнасяне на НЕЛК по постъпили жалби срещу експертни решения на ТЕЛК доведе колегите ни от Пловдив до решение за масово подаване на оставки, което би довело и до накърняване на правата на граждани на Република България да бъдат своевременно освидетелствани.
При действащото към настоящия момент законодателство в случай, че НЕЛК се произнесе след тримесечен срок с решение, с което се определя процент намалена работоспособност по-нисък от този, определен от ТЕЛК, съгласно чл. 110, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 112, ал.9 от Закона за здравето, за причинените вреди на държавното обществено осигуряване от неправомерно извършени осигурителни разходи отговарят физическите лица - лекарите от ТЕЛК. Липсата на задължителен срок за освидетелстване предполага реална възможност НЕЛК да се произнесе по обжалвания акт след няколко години, при което сумите от извършените осигурителни разходи, които лекарите от ТЕЛК трябва да заплатят могат да нараснат неимоверно. 
Забавянето на произнасянето в законно установения срок от НЕЛК е единственият фактор, водещ до настъпването на горните вреди за лекарите от ТЕЛК. В случая ние отговаряме финансово за чуждо бездействие. Липсва причинно-следствена връзка между забавените действия на НЕЛК и нашата отговорност. Нарушен е принципа на справедливостта и логиката.
Ние, лекарите от „Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София”, заявяваме категоричната си подкрепа на справедливите искания на колегите ни от Пловдив и настояваме за промяна на чл. 110, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 112, ал.9 от Закона за здравето.
 

 

 

 

 

Председател на „Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София”:

Д-р Боряна Холевич

Коментари