Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Tезата „демонополизация на НЗОК“. Доц. Григор Димитров, д.и.

 

Актуално интервю

От добра здравна политика към добра политика за здраве. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

 1. Исторически преглед и анализ на процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата и въвеждане на Оценката на здравните технологии в България – II част. Т. Бенишева, Е. Бончева
 2. Качество на медицинската дейност и заплащане труда на медицинските специалисти в България. Г. Павлова
 3. Клъстерен анализ на субективното възприятие на качеството на трудов живот на работещи в сферата на здравеопазването. Я. Проданова, Т. Кундурджиев
 4. Управление на риска в медицинската практика. Дължимо поведение на медицинските специалисти. З. Петрова, Е. Петрова-Джеретто, А. Гигова
 5. Екипната дейност в управлението на болниците – средство за постигане на справедливост в здравеопазването. Х. Гавазова
 6. Семейни констелации при жени с репродуктивни проблеми. Л. Перусанова-Павлова

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Историческо развитие, съвременни тенденции и бъдещи предизвикателства на стратегическия маркетинг в болничните заведения при лечение на деца с онкохематологични заболявания. И. Георгиева, М. Янчева-Стойчева
 2. Права на човека от гледна точка на право, религия и медицина. К. Пейчева, Р. Горанова, Н. Градинарова, Л. Чакърова
 3. Медиацията като процес и подход в управлението и разрешаването на конфликтите в социалната среда. Т. Черкезов, Р. Златанова-Великова, Д. Сиджимова
 4. Проблеми на болниците при прилагане на новия Закон за обществените поръчки. М. Мавров, М. Шаркова, Т. Василев, А. Янакиева, А. Илиева
 5. Психологически аспекти на пластичната хирургия. А. Енчев, С. Гаров
 6. Етически категории – класификация, форми на проявление в спортната дейност. И. Митева
 7. Търсене на медицинска библиография в интернет. Е. Насева, Д. Гугутков, Д. Щерева-Тзуни
 8. Приложение на google формуляри за набиране на данни от емпирични проучвания в областта на медицината и здравеопазването. Е. Насева, А. Енчев, Л. Чорбанова

Новини и събития

 1. „Здравна политика. Управление на ресурсите и качеството на медицинските дейности”
 2. Клипинг
 3. Предстоящи през 2017 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика
 4. Курс по лекарствени регулации 2017 на БАЛИ
 5. Световен ден на биоетиката 2017
 6. Международна Eразъм седмица „Нови хоризонти в общественото здраве и здравните грижи“
 7. Ретроспекция на медицинското образование в България във фотоси
 8. Отличие за най-успешна медицинска разработка, финансирана от МУ-София
 9. 100-години академично медицинско образование в България
 10. От европейска към национална здравна политика

В близък план

Д-р Нигяр Джафер

.

Коментари