Публикация

Определени са ресорите на новите заместник-здравни министри


Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова са определени ресорите на новите заместник-министри.

Министерството на здравеопазването съобщава, че проф. Иван Миланов ще осъществява координация и контрол върху дейностите по разработване на Националната здравна стратегия, преструктурирането на здравния сектор, както и разработването и изпълнението на медицинските стандарти и други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване на населението.

В неговите компетенции са също и националните и регионалните здравни стратегии, програмите и проектите в областта на медицинските дейности, медицинското образование и следдипломното обучение.

Проф. Миланов ще контролира акредитацията на лечебните заведения, разрешенията за лечебна дейност и медицинската експертиза на работоспособността. В неговия ресор са и проверките на медицинското обслужване на пациентите, медицинското образование и следдипломното обучение.

Заместник-министър Гергана Павлова ще контролира дейностите в областта на националната лекарствена политика и медицинските изделия. Тя ще осъществява взаимодействието с НЗОК по въпросите на медикаментите и медицинските изделия.

В нейните компетенции е планирането и осигуряването на лекарства за лечебните заведения, както и подготовката на нормативни актове, свързани с регулацията на лекарствените продукти и медицинските изделия.

В ресора й са включени също изпълнението на националните и регионалните здравни стратегии, на програми и проекти в областта на лекарствената политика, както и определянето на национални консултанти в областта на лекарствената регулация и тяхната работа.

Заместник-министър Павлова ще контролира и извършването на проверки, свързани с медикаментите и медицинските изделия. Тя ще координира и следи дейностите по държавния здравен контрол в областта на надзора на заразните болести и ще утвърждава максималните количества упойващи и психотропни вещества по чл. 54, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

На Десислава Димитрова е поверена координацията и контролът при разработването и изпълнението на програми в областта на общественото здраве, безопасността на храните, условията на труд. Тя ще отговаря и за изпълнението на националните и регионалните здравни стратегии, за проектите и програмите в областта на общественото здраве.

В ресора й са включени също профилактиката на болестите и промоцията на здравето, превенцията и контролът на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Тя ще отговаря за държавния здравен контрол в тези сфери, както и за радиационния контрол.

В компетенциите на заместник-министър Десислава Димитрова са също профилактиката, опазването и възстановяването на здравето на гражданите в районите с повишен здравен риск.

Тя ще контролира преструктурирането на здравния сектор в областта на общественото здраве, разработването и управлението на проекти и програми в здравеопазването, финансирани от фондовете на ЕС, международни финансови институции и донори. Сфера на отговорност за нея е и разработването и изпълнението на концепция и програми за електронно здравеопазване.

Коментари