Публикация

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МУ-СОФИЯ СТАРТИРА НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МУ-СОФИЯ 
СТАРТИРА НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ

Стартира проект  Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука на ФОЗ, МУ-София


На 23. 01. 2018 г. във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) на Медицински университет-София (МУ­София) се проведе пресконференция по повод стартиране на проект  Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука – ЕПСИЛОН. Проектът, чийто бенефициент е ФОЗ, се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Генералната цел на проекта е насочена към подобряване на транснационалното сътрудничество между МУ­София, ФОЗ и Университета на Милано, чрез трансфериране и въвеждане на иновативни практики в сферите на пазара на труда; здравеопазването; равните възможности и условията на труд, както и за изграждане на специфични умения за партньорство и развиване на административен капацитет в посочените области. Тази цел ще бъде постигната чрез подобряване активното включване и по­добрата пригодност за заетост чрез адаптиране и пилотно прилагане на иновативни практики в сферата на социалнозначимите и свързаните с труда заболявания при деца и възрастни в риск.

Трите иновативни практики в дейността на ФОЗ ще се изразяват в обучения и превенция на социалнозначимите и свързаните с труда заболявания сред доставчици на здравни услуги, лекари-специалисти и хора, работещи при професионален риск. Ще бъде разработена и реализирана Интегрирана национална информационно­образователна кампания за повишаване на здравната грамотност на деца и възрастни в риск и промоция на здравословния начин на живот и работа.

На пресконференцията присъстваха представители на ръководството на МУ­София, преподаватели от ФОЗ, редактори на научни списания, журналисти и гости.

Ръководителят на проекта - проф. д-р Каролина Любомирова запозна присъстващите с целите, задачите и очакваните резултати от планираните дейности.

Коментари