Публикация

УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт

УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт

Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсулт получи УМБАЛ „Св.Марина" – Варна от президента на европейската организация по инсулт проф. Валерия Касо


Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсулт получи УМБАЛ „Св.Марина" – Варна от президента на европейската организация по инсулт проф. Валерия Касо. Това стана на националната среща, организирана  от Българското дружество по неврология. Форумът се проведе на 27 януари 2018г. в София и бе под надслов: „Заедно по пътя на промяната. Да дадем шанс на живота". Срещата бе открита от президента на Европейската организация по инсулт (ESO) – проф. Валерия Касо. В своята встъпителна лекция проф. Касо обърна внимание на съвременните терапевтични подходи в лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт, както и на значението на сътрудничеството между организациите за осигуряване на оптимални резултати от грижите за пациентите.  

От 2015 г. България е включена в проекта на ESO: ESO EAST, а от 2016 г. и в проекта ANGELS, чиято основна цел е създаване на международна общност от болници за лечение на инсулт с оглед подобряване на качеството. Втора неврологична клиника с отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към УМБАЛ „Св. Марина" - Варна е първият център в страната, който е въвел качествените показатели в ежедневната клинична практика при пациенти с остър инсулт още през 2015 г.  Центърът е и първият, регистрирал се в програмата ANGELS - България. Чрез участието в регистъра за качество при инсулт RES Q е възможно оптимизиране на терапевтичния подход в клиниката. Оценка за постигнатото високо качество на лечение при инсултно болни в УМБАЛ „Св. Марина" е връчената лично от президента на ESO проф. Касо награда.

На срещата бе  представен и новия консенсус, отнасящ се до съвременните терапевтични стратегии в лечението на мозъчно съдовите заболявания в България. Като представител на катедрата по Неврология и невронауки към Медицински университет Варна, проф. Ара Капрелян участва в разписването му. Ръководителят на Втора неврологична клиника проф. Силва Андонова, взе участие в дискусията не само като представител на най-големия център за лечение на инсулти в Североизточна България, но и като национален консултант по интервенционална неврология.  Тя приветства инициативата на Българското дружество по неврология, свързана с представянето на новия консенсус, като не пропусна да уточни факта, че консенсуса обединява усилията на различни дружества, в т.ч. и съществуващия в момента консенсус за механична тромбектомия, приет в края на 2016г., чиито съавтор е тя. Проф. Андонова подчерта необходимостта за създаване на национална мрежа от центрове за лечение на инсулт. Тя припомни на аудиторията, че са налице всички нормативни документи, определящи изискванията за отдиференциране на различните центрове по инсулт – в настоящия стандарт по  нервни болести са описани изискванията, на които трябва да отговаря отделението за лечение на инсулти, а в заповед на министъра на здравеопазването от 28.06.2016 г. – изискванията за обособяване на високотехнологичен мозъчно-съдов център, в който може да се провежда ендоваскуларно лечение на пациентите с остър инсулт.  Направи предложение мрежата на центровете да бъде изградена по региони, като във всеки регион водеща да е Университетската болница, която да обединява останалите центрове за лечение на инсулт в региона. Проф. Андонова взе отношение и по поставения въпрос за обучението на здравните специалисти и предложеното от дружеството обсъждане за обособяване на Високоспециализирани дейности (ВСД) за интервенционалните специалисти, провеждащи ендоваскуларно лечение. Единствено медицинските университети имат капацитета и възможностите за провеждане на този вид обучение.  По отношение на обсъждането за изработване и въвеждане на ВСД можем да подчертаем отново водещата позиция на Медицински университет – Варна, тъй като с решение на академичния съвет от м. август 2016 г. са обособени две ВСД „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт – базово ниво" и „Диференцирано лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт- интервенционално лечение" със съответни програми за обучение, при които възможност за натрупване на знания и опит имат не само интервенционалните специалисти, но и  мултидисциплинарните екипи, ангажирани със съответния вид лечение.

В края на срещата бе представен  опита от тромболитичното лечение, натрупан през годините от пет центъра – УМБАЛ „Св. Анна" – София като център, който показва много добро развитие за две годишния период, в който провежда тромболитично лечение; МБАЛ „ Св. Пантелеймон" – Пловдив – като център, в който е проведена интравенозна тромболиза  за първи път в България през 2005 г.; УМБАЛ – Плевен; и три областни болници от Североизточна България – Шумен, Търговище и Силистра, като началника на Неврологичното отделение – Шумен подчерта ролята на част от екипа на Втора неврологична клиника в УМБАЛ "Св. Марина" при въвеждането на интравенозната тромболиза в лечението на острия исхемичен инсулт в региона преди повече от осем години.

Втората национална среща, посветена на програмата ANGELS в България бе закрита от проф. Касо, след като още веднъж бяха припомнени възможностите на програмата за подпомагане на специалистите, пряко ангажирани в лечението на острия инсулт чрез предоставяне на алгоритми, обучителни филми и др. 

Коментари