Публикация

МЗ ще спестява чрез съкращаване на разходите на администрацията


Министерството на здравеопазването не планира намаляване на разходите на всички звена на издръжка на ведомството. Това изискване не се отнася до центровете за спешна помощ, психиатричните болници, центровете за хемодиализа, домовете за медико-социални грижи за деца, чиято бюджетна издръжка остава непроменена, съобщи МЗ.

Няма промяна и в размера на средствата, осигурявани от министерството за лекарства. В същото време тези звена трябва да оптимизират разходите си, там където е възможно.

Поради заложеното ограничаване на бюджета на ведомството със 160 млн. лева, включващо непогасени задължения за 2009 г. от получен трансфер в размер на 21 млн.лв., средното намаление на разходите на здравното министерство следва да бъде с 29,4%.

Очакваното намаление ще се реализира основно от съкращаване на разходите на администрацията на МЗ и второстепенните структури на бюджетна издръжка. Драстично ще бъдат намалени разходите за участия в комисии, командировки, придобиване на дълготрайни материални активи. Също така в резултат на административната реформа ще се слеят административни звена и ще се премахнат щатни бройки с дублиращи се функции, уточнява Министерството на здравеопазването.

Изискано е в едноседмичен срок здравните структури, чието финансиране минава през МЗ, да представят предложения за намаляване на разходите си с 29,4 %, но при изричното условие това да не се отразява на обема и качеството на тяхната работа и на обслужването на пациентите. 

След получаване на предложенията от всяка една структура, ръководството на МЗ ще ги обсъди детайлно с тяхното ръководство и едва тогава ще бъде взето окончателно решение.

Коментари