Публикация

Висок интерес към приема на студенти в Медицинския университет - София

Висок интерес към приема на студенти в Медицинския университет - София

Предварителните кандидатстудентски изпити за медицина, дентална медицина и фармация ще се проведат по график. За първа година Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) и Филиал-Враца ще имат предварителни приемни изпити. За учебната 2017/ 2018 г. Учебният отдел промени начина на прием на чужденци.


МУ - София ежегодно планира, организира и провежда кандидатстудентската си кампания на основание утвърдения от Академичния съвет правилник за съответната календарна година. Този Правилник е в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и другите нормативни документи.

 

Ръководството на Медицинския университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че ще проведе предварителни изпити за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, както следва:

 

  • Биология на 17.03.2018 г.
  • Химия на 31.03.2018 г.

Срокът за подаване на документи е от 19.02.2018 г. до 14.03.2018 г.

 

За първа година Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) и Филиал-Враца ще проведат предварителни кандидат-студентски изпити.

 

За ФОЗ - срокът за подаване на документи е от 19.02.2018г. до 08.03.2018г.

Писмените изпити ще се проведат на 10.03.2018 г. - пo етикa и правo (тест) за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка";

По биология (тест) за специалностите "Лекарски асистент", "Кинезитерапия".

 

„Филиал – Враца ще проведе предварителни кандидатстудентски изпити за специалностите: "Медицинска сестра", "Акушерка" с писмен изпит пo етикa и правo на 11.04.2018 г. Срок за подаване на документи: от 05.02.2018 г. до 05.04.2018 г.

 

Какъв е интересът към първото висше медицинско училище в България?

 

За учебната 2017/2018 година за трите основни специалности „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ са кандидатствали 1328 кандидати /жени – 920, мъже – 408/, от тях:

  • за медицина – 588 души за 180 места /жени – 375, мъже – 213/;
  • за дентална медицина – 360 души за 120 места /жени – 233, мъже – 127/;
  • за фармация – 380 души за 120 места /жени – 312, мъже – 68/,

Важно е да се посочи, че държавната поръчка за прием на студенти за трите основни специалности е изпълнена на 100%.

 

Към тези данни за 2017/2018 г. трябва да се прибавят 748 кандидати за ФОЗ, 141 – за Филиал Враца и 505 души за МК „Филаретова“. По този начин общата цифра на явилите се кандидатстуденти е 2722 души, която е с 604 души повече от приема за 2016/2017 г.

 

През 2017/2018 г. се запази високият състезателен бал на приетите студенти, особено по медицина, където минималният бал за жени е 33.84, а за мъже 28.24. Тези данни са сходни с резултатите от 2016/2017 г.  година, когато минималният бал за жените беше - 32,69, а за мъжете – 29,10.

 

Учебният отдел организира подготвителни кандидат-студентски курсове по биология и химия за кандидат студенти, водени от преподаватели на Медицински университет – София, които се провеждат от месец ноември до края на месец февруари следващата година.

 

Броят на обучаваните студенти в МУ-София разпределени по професионални направления, както следва: медицина – 3339 души (2016 г.) срещу 3937 (2017), дентална медицина – 1234 (2016г.) срещу 1493 (2017г.), фармация – 968 (2016 г.) срещу 1131 (2017 г.), обществено здраве – 769 (2016 г.) срещу 1093 (2017 г.) и здравни грижи 2001 (2016 г.) срещу 2115 (2017 г.) или общо 8311 студенти (за учебната 2016/2017г) срещу 9759 (за учебната 2017/2018г)

 

За учебната 2017/ 2018 г. във връзка с изпълнение на препоръките на Одитния доклад на МОН от 21.10.2016 г., Учебният отдел извърши промяна в начина на приема на чуждестранни студенти.

 

Най-напред на основание ЗВО и другите нормативни документи МУ-София изготви правила за прием на гражданите от ЕС и ЕИП на английски език, които бяха утвърдени от Академичния съвет на 25.04.2017 г. и своевременно разпространени, вкл. и на сайта на Университета.

 

За първи път в нашата страна МУ-София осигури възможност на гражданите от ЕС и ЕИП (по реда на чл. 21., ал. 2 от ЗВО) за обучение на английски език по специалностите – „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ да става чрез класиране на основание резултатите от конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език, в зависимост от капацитета на професионалното направление и специалност. В тази връзка за англоговорещите кандидат-студенти се издадоха съответните учебни материали и пособия за подготовка, като се проведоха и два подготвителни петдневни курса.

 

Благодарение на създадената организация през учебната 2017/2018 г бяха приети съгласно капацитета на съответните звена 604 чуждестранни студенти, от кандидатствалите общо 822 души от 45 държави, в това число 495 от ЕС и ЕИП.

 

По този начин в системата на прием се създаде необходимия ред. За сравнение през учебната 2016/2017 г. броят на приетите за обучeние чуждестранни студенти е бил общо 819 души, което е над капацитета на Университета и доведе, както до препоръки в Одитния доклад на МОН от 21.10.2016 г., така и до финансови санкции.

 

Понастоящем общият брой на обучаваните в МУ-София чуждестранни студенти е 3145 души от 55 държави, в т.ч. 2581 от ЕС и ЕИП. Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция (1374 души), Великобритания (470), Турция (306), Германия (213), Италия (179), Кипър (104), Швеция (85), Ирландия (52), Македония (44), Сърбия (39) и др.

 

Показаните данни са красноречиви, като потвърждават високия авторитет на Медицински университет – София. В тази връзка, ще напомним, че през миналата (2017 г.), както и през всички години, откакто е създадена рейтинговата система на висшите училища у нас от Министерството на образованието (2011 г.), Медицински университет - София отново е безспорен водач в класирането за професионалните направления медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.

 

Това говори за устойчиво и изпреварващо развитие пред другите медицински университети и висши училища, развиващи медицински направления в България. Смятаме, че това е признание за истинското, високо качество на медицинското образование в условията на пазарната конкуренция.

 

Историята на Медицинския университет – София (МУ) – София е неразривно свързана с началото на академичното медицинско образование в България. В продължение на един век в МУ - София са работили и продължават да работят едни от най-високо квалифицираните специалисти в областта на медицината, здравеопазването и висшето образование. С наши кадри и наша методология се изграждат и останалите академични медицински структури в страната – в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

 

Коментари

Тихомир Ушев
14 фев 2018 15:12

Оказва се, че няма нищо вярно в слуховете, че Медицинският университет няма да приема тази година студенти. Явно някои хора не могат да различат Медицинският факултет на СУ от МУ-София. Както и да е, ясно е, че медицина се учи най-качествено в МУ-София.