Публикация

БЛС публикува проекта на НРД 2018 за медицинските дейности

Тече 14-дневен срок за публично обсъждане на проекта


Уважаеми колеги,

 

На 14 февруари се проведе последното заседание между НС на НЗОК и УС на БЛС относно НРД 2018. На срещата бяха обсъдени спорните текстове от преговорите, водени на експертно ниво, както и параметри на цени и обеми, касаещи рамковия договор.

 

Проектът на Национален рамков договор 2018 е готов. Текстът е публикуван на сайта на на сайта на БЛС 15 февруари 2018 г. Тече 14-дневен срок за публично обсъждане на проекта за НРД, който трябва да бъде приет до 28 фервуари 2018 г.

 

БЛС очаква Вашите коментари в дискусиите, които съсловната организация организира в CredoWeb още със старта на преговорите с НЗОК:

 

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НРД 2018 НА СВЕТЛО - ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НРД 2018 НА СВЕТЛО - БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

Текстът на проекта за НРД, както и всички приложения, които са неразделна част от него, можете да разгледате от следните линкове:

 

ПРОЕКТ НА НРД 2018 ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 
Приложение № 1 "Правна рамка"
 
Приложение № 2 "Първични медицински документи"
 
Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска на лица, осигурени в други държави"
 
Приложение № 4 „Финансово-отчетни документи за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“
 
Приложение № 5 "Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния"
 
Приложение № 6 "Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия"
 
Приложение № 7 "Образец на "Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства"
 
Приложение № 8 "Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ"
 
Приложение № 9 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ"
 
Приложение № 10 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ"
 
Приложение № 11"Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО"
 
Приложение № 12 "Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма "Детско здравеопазване", профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма "Майчино здравеопазване"
 
Приложение № 13 "Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист"
 
Приложение № 14 "Дейности на лекаря специалист по "Педиатрия" по програма "Детско здравеопазване", на лекаря специалист по "Акушерство и гинекология" по програма "Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване"
 
Приложение № 15 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и центрове за кожно-венерически заболявания"
 
Приложение № 16 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания и центрове за психично здраве"
 
Приложение № 17 "Клинични пътеки"
 
Приложение № 18 "Амбулаторни процедури"
 
Приложение № 19 "Клинични процедури"
 
Приложение № 20 "Документи за сключване на договор за оказване на болнична помощ"
 
Приложение № 21 "Различни диагностични процедури по МКБ 9 - КМ"
 
Приложение № 22 „Финансови документи по § 13 от преходни и заключителни разпоредби на НРД“
 

Акушерство и гинекология Алергология Алтернативна медицина Анатомия и физиология Анестезиология и реанимация Белодробни болести Вътрешни болести Гастроентерология Дерматология и венерология Други мед. специалности Ендокринология Инфекциозни болести Кардиология Клинична лаборатория и микробиология Медицинска генетика и ембриология Медицински сестри Неврология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Онкология Ортопедия и травматология Очни болести Патология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология УНГ Урология Физиотерапия и рехабилитация Хематология Хигиена на детско-юношеската възраст Хирургия Хранене и диететика БЛС НРД 2018 проект на НРД 2018

Коментари