Публикация

Мотиви към проекта на НРД за медицинските дейности за 2018 г.

Мотиви към проекта на НРД за медицинските дейности за 2018 г.

В Проекта са взети предвид промените в ЗЗО и необходимостта от създаване на правила за повишаване качеството на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности и по-рационалното използване на средствата на НЗОК


На сайта на Националната здравноосигурителна каса са качени мотивите към проекта на 

Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г.

 

Причини, които налагат приемането:
Проектът на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. (наречен по-долу „Проектът“) е изготвен в изпълнение на чл.53 и сл. от глава втора, раздел VII от Закона за здравното осигуряване (ЗЗO). За осъществяване на дейностите, представляващи обхвата на медицинската помощ при задължителното здравно осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) приемат чрез подписване Национален рамков договор за медицинските дейности. Законодателят е предвидил ежегодно приемане на НРД за медицинските дейности, за срок от една година, като приемането следва да се осъществи до последния ден на м. февруари на съответната година.

 

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба, в т.ч. със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., наричан по-долу „ЗБНЗОК за 2018 г.“. В Проекта са взети предвид промените в ЗЗО и необходимостта от създаване на правила за повишаване качеството на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности и по-рационалното използване на средствата на НЗОК.

 

Относно извънболничната помощ са отразени постигнатите договорености за условия и ред за оказване на медицинска помощ по профилактика и диспансеризация на здравноосигурените лица (ЗОЛ). С оглед повишаване на ефективността и ефикасност на профилактичната дейност е включен нов профилактичен преглед, осъществяван от общопрактикуващите лекари на групи лица с рискови фактори за развитието на социално значими заболявания на сърдечносъдовата система, на злокачествени новообразувания и захарен диабет. 

 

Предвидени са задължителни консултации със специалисти на лицата с висок риск с оглед недопускането развитието на посочените заболявания и/или техните усложнения. Договорени са критериите за качество и достъпност на оказаната медицинска помощ. Предвидено е мониториране и проследяване на здравословното състояние на диспансеризирани пациенти за сърдечносъдови заболявания и/или захарен диабет и резултатите от проведеното лечение.

 

Относно болничната помощ особено внимание е обърнато върху контрола на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури, както и заплащане спрямо реалния капацитет на лечебните заведения на база брой и вид легла.

 

Цели, които се поставят: 
НРД за медицинските дейности за 2018 г. се приема и сключва в полза на здравноосигурените лица. Основна цел е на тези лица да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ от пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК. Наред с това,  целта на посочения акт е да осигури равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК.
Непосредствената цел на Проекта е да се регламентира съдържанието на Националния рамковия договор за медицински дейности за 2018 г. съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗО.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Съгласно Проекта, НЗОК планира, договаря и закупува за ЗОЛ медицинска помощ в рамките на обемите и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2018 година.

 

Постигнатите договорености дават възможност за съгласуваност и координираност между НЗОК и БЛС още на етапа на разработване на правилата за определяне стойностите по отделните видове дейности в медицинската помощ. Националната здравноосигурителна каса и БЛС съвместно ще извършват текущо наблюдение и анализ върху изпълнението на обемите медицинска помощ в национален мащаб, и на изпълнението на бюджета на НЗОК за здравноосигурителните плащания, включени в Проекта.

 

1. Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности, съгласно чл.1, ал.2 на ЗБНЗОК за 2017 г., е на обща стойност 2 334 060,7 хил. лв. за следните видове дейности: 
1.1    първична извънболнична медицинска помощ – 207 200 хил. лв.; 
1.2    специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 222 300 хил. лв.; 
1.3    медико-диагностична дейност – 80 000 хил. лв.; 
1.4    болнична медицинска помощ – 1 824 560,7 хил. лв. 
2. Договорено e увеличение на размера на средствата по т.1 със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“, на обща стойност 67 000 хил. лв. за следните видове дейности:
2.1 първична извънболнична медицинска помощ – 7 000 хил. лв.;
2.2. специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 7 000 хил. лв.; 
2.3.    медико-диагностична дейност – 3 000 хил. лв.; 
2.4. болнична медицинска помощ – 50 000 хил. лв. 
3. Финансовата рамка по т.1 и т.2 обхваща плащания, както следва:
3.1. за дейности, подлежащи на заплащане през 2018 г. по реда на Решение на №РД-НС-04-10-1 от 29.01.2018 г. на Надзорния съвет на НЗОК за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.:
а) първична извънболнична медицинска помощ – 66 326,0 хил. лв.; 
б) специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 72 893,3 хил. лв.; 
в) медико-диагностична дейност – 26 638,3 хил. лв.;
г) болнична медицинска помощ – 620 276,5 хил. лв. 
3.2. за дейности, подлежащи на заплащане през 2018 г. по реда на настоящия НРД:
а) първична извънболнична медицинска помощ – 147 246,0 хил. лв.; 
б) специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 157 402,4 хил. лв.; 
в) медико-диагностична дейност – 56 361,6 хил. лв.;
г) болнична медицинска помощ – 1 252 862,7 хил. лв. 
4. По реда на Проекта се назначават за заплащане от НЗОК и лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги и медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ. Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно чл.1, ал.2 на ЗБНЗОК за 2018 г., е на обща стойност 1 098 000 хил. лв., както следва: 
4.1. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 718 000 хил. лв. 
4.2. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 282 000 хил. лв. 
4.3. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 98 000 хил. лв. 
5. По реда на Проекта медицинските дейности и лекарствени продукти се заплащат и за пациенти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност съгласно ЗБНЗОК за 2018 г. 
6. Размерът на средствата по т. 1 и т. 4 може да се променя със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2018 г.

 

Очаквани резултати от прилагането:
Очакваните резултати от прилагането на акта са следните:
-       сключване на договорите по чл.59, ал.1 от ЗЗО между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ по смисъла на чл.58 от ЗЗО;
-    постигане на поставените цели за осигуряване на ЗОЛ в по-широк обхват на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК; 
-    равнопоставен достъп на лечебните заведения;
-    ефективното функциониране на системата на задължително здравно осигуряване и гарантиране на изпълнението на ЗБНЗОК за 2018 г.
  

С прилагане на предвидените в Проекта условия и ред за оказване на медицинска помощ ще се създадат условия за гарантиране и упражняване правата на ЗОЛ, в съответствие с действащото законодателство.
    

В извънболничната помощ по-конкретно очакваните резултати са повишаване на ефективността и ефикасността на профилактичната дейност. Договорени са критериите за качество и достъпност на оказаната медицинска помощ от ИМП по профилактика на лица на 18 години, деца и бременни. Предвидено е мониториране и проследяване на здравословното състояние на диспансеризирани пациенти за сърдечносъдови заболявания и/или захарен диабет и резултатите от проведеното лечение.

 

В болничната помощ по-конкретно очакваните резултати са: осигуряване на оптимално качество на медицинската помощ за пациентите и повишаване ефективността на контрола. 

 

Създава се обща комисия с представители на НЗОК и БЛС, която да наблюдава изпълнението на сключените договори за оказване на болнична медицинска помощ. Работата на тази комисия ще допринесе за засилване на финансовата отговорност на БЛС по изпълнението на НРД за МД 2018 г.

 

Договорени са мерки, свързани с предписването, отпускането и отчитането на онкологични лекарствени продукти и очакваните резултати са подобряване на качеството на лечение и ефективността на контрола. 
Включени са контролни механизми при отчитане и заплащане на изпълнителите, с които се очаква да се оптимизира осъществяването на предварителния контрол и недопускане на неоснователни разходи.

 

Договорени са условия, които осигуряват в населени места, в които липсват специалисти, пациентите да получават болнична помощ. В случаите, при които в населеното място няма инфекциозно отделение/клиника, пациентите с остро протичащи чревни инфекциозни болести при лица под 18 години могат да се хоспитализират в отделение по детски болести с разкрит сектор за инфекциозно болни с режим на изолация. При епидемичен взрив и при възобновяване на остри инфекциозни хепатити случаите, отчетени над утвърдените стойности се заплащат, което гарантира качественото медицинско обслужване на пациентите.

 

Предвидена е възможност за подаване на документи за сключване на договори с  изпълнителите на медицинска помощ по електронен път. Очакваните резултати са оптимизиране на обмена на документация с НЗОК и улесняване на процеса на сключване на договорите. 

 

Предоставена е възможност на изпълнителите за дистанционно отчитане на медицинска дейност и на финансово-отчетните документи. С реализацията на новата функционалност се очакват следните резултати:
-    24-часова възможност за отчитане до определения за отчитане с НРД срок;
-    техническа възможност за обмен на информация между НЗОК и договорните партньори, във връзка с обработки и корекции на отчетните документи;
-    скъсяване на сроковете за комуникация между НЗОК и договорните партньори;
-    сигурност на отчитаната информация чрез подписването й с електронен подпис;
-    контрол на електронните подписи чрез проверка за права на подписване, заложени в информационната система;
-    намалява обема на хартиените отчетни документи и свързаните с тях изисквания за съхранение.
-    подпомагане дейностите на финансовия контрол в НЗОК;

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
В съответствие с разпоредбите на относимото европейско законодателство за координация на системите за социална сигурност, осигурените в една държава членка на ЕС лица, при престой или пребиваване на територията на друга държава членка, следва да получат същите обезщетения в натура (медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет), както осигурените граждани на държавата по престой или пребиваване, и по реда, определен в местното национално законодателство-принцип на равното третиране.

 

Следователно, при необходимост от медицинска помощ, здравноосигурените в други държави от ЕС лица, които имат престой или пребиваване на територията на България трябва да имат равни права и задължения като местните здравноосигурени граждани - в съответствие с реда и условията, определени в българското законодателство.

 

По аналогичен начин са уредени и правата на граждани, осигурени в държави извън ЕС, с които Република България има международни договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване. При престой или пребиваване в България на здравноосигурени граждани от тези държави, те се ползват с равни права и задължения с българските ЗОЛ (по отношение на достъпа и реда на предоставяне на необходимата им медицинска помощ) - с отчитане на материалния и персоналния обхват на съответния международен договор.

 

С разпоредба на чл.7 на Проекта се спазва изискването за равно третиране на българските здравноосигурени лица, осигурени в държавите от ЕС и в държавите, с които Република България има сключени, обнародвани и влезли в сила международни договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване. 

 

Публикуване на интернет страницата на НЗОК
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) „преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите…“. 

 

Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по- кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни“ - чл. 26, ал. 4 от ЗНА.

 

В случая е налице хипотезата на изключителен случай по смисъла на чл.26, ал.4 от ЗНА, с оглед датата на приключване на преговорите и срокът съгласно чл.54, ал.6 от ЗЗО, който предвижда  НРД да се приеме до последния ден на месец февруари.

 

С оглед горните разпоредби, Проектът следва да бъде публикуван на интернет страницата на НЗОК за срок от 14 дни. 

 

Текстa на проекта за НРД за медицински дейности, мотивите към него, както и всички приложения можете да разгледате тук!

Коментари