Публикация

Становище на НСЧБ относно преговорите по НРД 2018

Становище на НСЧБ относно преговорите по НРД 2018

Официалната позиция на сдружението


                           ДО ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ

                                      УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

                                                                                    ДО НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

 

                          ДО Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

 

 

                         СТАНОВИЩЕ

 

                             От: Национално сдружение на частните болници

 Относно: Преговори по НРД 2018

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с водените преговори по изготвяне на новия Национален рамков договор 2018, водени от загрижеността чрез адекватна промяна да се осигури качество и достъпност на медицинските дейности, основавайки се на практиката и условията на труд в конкурентна среда, налагащо предоставяне на качество и гъвкаво управление, изразяваме нашето становище.

 

            Необходимо е да се преосмислят следните постановки в проекта за НРД и алгоритмите на Клинични пътеки /КП/ към него:

1. Като завишени и неефективни определяме заложените изисквания, включени в алгоритмите на КП, въпреки липсата на повечето Медицински стандарти по отношение на:

            - броя на лекарите, броя на лекарите със специалност и лекарите с удостоверения за допълнителни умения.

            - наличието на задължителни структури.

 

 Мотивите са, че алгоритмите на КП залагат количествени изисквания, които са в ущърб на качеството в повечето случаи без да е следствие на нормативно изискване. Смятаме, че в НРД трябва да останат само качествените критерии и да отпаднат количествените. Последните водят до ненужно оскъпяване на дейността, което предизвика увеличение на хоспитализациите и се отразява изключително негативно на бюджета на НЗОК. Напомняме също, че нормативните актове се оспорват в съда и вече 16 са отменени.

 

2. По отношение бюджетите на болниците предлагаме да се премахнат лимитите на всички нива, както и тези на РЗОК. Мотивите са, че надлимитната дейност на болниците годишно е достигала до 53 милиона и при сегашните близо трипъти повече средства за болнична помощ стават ненужни.

 

Освен това предлагаме промени, насочени към поевтиняване на дейността, които ще се отразят благоприятно както на лечебните заведения, така и на бюджета на НЗОК. Смятаме, че усилията следва  да се насочат в тази посока.

 

3. Ограничаването броя на леглата, по които се изпълнява дейността в съчетание със задължителения престой по Клинични пътеки създава ограничения, съизмерими с финансовото лимитиране. Предлагаме договорите да се сключват по броя на общите леглата, залегнали в правилниците на лечебните заведения. Съгласно Наредба 49 броя на леглата се определя в правилника на лечебното заведение, като чл.8б ни дава възможност за промяна в леглата поне веднъж годишно. При наличие на възможност за хоспитализация на лицата в други отделения със свободни легла, неоправдано следва да се връщат и отлагат за лечение пациенти, в противен случай ще бъдат връщани пациенти от едно отделение, при наличие на свободни легла в друго.

 

4. Задължителеният престой по Клинични пътеки се явява допълнителен лимит на лечебните заведения. Той води до ограничен достъп, излишна заетост на легла, което често налага изписването на пациенти преди да е завършило лечението им за сметка на такива, които заемат легла, без това е да е наложително.  От друга страна това изискване оскъпява ненужно дейността.

 

В условията на задължително здравно осигуряване задължителеният престой по КП може  да бъде определено като принудително въдворяване, което е регламентирано в друг правен ред. Убедени сме, че се нарушават не само правата на пациента, но и изобщо човешките права, гарантирани от Конституцията, законите и международните актове.

 

5. По отношение на изискванията за задължително оборудване считаме, че оборудването, с което разполага лечебното заведение трябва да отговаря на нуждите му и да зависи от основния принцип на конкуренцията - повишаване качеството на услугата. Напомняме и куриозния факт, че преди години за изпълнение на една КП страната ни зае първо място в света по брой компютърни томографи на глава от населението.

 

6. Против сме да се налагат ненужни и нерагламентирани другаде възрастови ограничения. В повечето случаи изискването за операция на пациенти до 18 години е да има назначен на постоянен трудов договор специалист - педиатър. Смятаме, че за една консултация с такъв специалист не е нужно той да е в трудовоправни отношения с лечебното заведение, особено когато те са малка част от общия брой по съответната КП.

 

 7. Против сме срещу изискванията за брой специалисти с удостоверения за извършване на дейности, подписани от точно определен човек. Убедени сме, че регламентът да се признава само подписа на няколко души е корупционен при условие, че нормативно е уредено кой може да издава такива документи. От друга страна смятаме, че назначаването на такива тесни специалисти трябва да се диктува от нуждата на съответната структура, а не наложени административно.

 

 8. Против сме извършването на ненужни изследвания по време на лечение на болните. Същите трябва да са следствие на клинична преценка и медицинска целесъобразност, а не нормативно определени. Те причиняват ненужно страдание и риск за пациентите. Предлагаме да се преразгледат и/или отменят.

 

  9. Относно Чл. 344. (12) Случаите на АПр "Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ..." (АПр № 99) се заплащат до 5% от всички отчетени случаи на КП от същото лечебно заведение.

 Въвеждането на такова правило в новия НРД, би ограничило по изкуствен път - при пълно спазване правилата за изпълнение, болниците да не могат да отчитат действително изработените  КП с АПР за  предсрочно изпълнение, и би ги ощетило незаконосъобразно.

 

 10. Относно чл. 325а. Създава се неяснота кой може да насочва/предписва/утвърждава и отпуска лекарствените средства. Предлагаме в текста да се запише изрично, че „предписването се извършва от изпълнителите на съответната КП и АПр, от лечебните заведения за БМП и КОЦ, а протоколите се издават от комисиите по чл. 325, ал. 1.“

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Изразяваме своята увереност, че  ще  направите необходимото, с което интересите на пациентите и изпълнителите на болнича помощ да бъдат защитени в максимална степен чрез изготвяне на нов, справедлив и ефективен Национален рамков договор. Промените ще улеснят избора и достъпността за пациента, ще повишат качеството на медицинските услуги на по-ниска себестойност.

 

 

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ БОЛТАДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСЧБ

 

 

Коментари

Категорично подкрепям становището

Смятам, че становището е правилно и го подкрепям.

25 фев 2018 05:52

Напълно е необходима подкрепа на това станивище, защото то запазва и разширява правата на пациенти и потребители.