Публикация

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АПЕКС ПАТЕЛЕ СИНДРОМ съавтор д-р Николай Филипов - ортопед

Целта на настоящия доклад е да представи комплексен подход при лечението на апекс пателе синдром в комбинация от PRP /Platelet rich plasma/ и лазер с висок интензитет /HIL – High Intensity Laser/ - инвазивен метод и физикално средство от нова генерация.


Въведение

Общоприето е схващането, че апекс пателе синдром е един от трудните за диагностика и лечение проблеми в спортната медицина. Заболяването засяга различни възрасти - от подрастващи до ветерани и се среща при много видове спорт. През последните деситилетия, в резултата на бързото развитие на нехирургичната травматология, както и внедряването на интегративния подход при лечение на пациентите, все повече се налага становището за изготвяне на персонализирани протоколи в комбинация на високотехнологична физиотерапия с инжектиране на обогатена на тромбоцити плазма (PRP).

Фиг 1 - контейнер с PRP след центрофугиране

Фиг 2 - методика на инжектиране на PRP

 

Целта на настоящия доклад е да представи комплексен подход при лечението на апекс пателе синдром чрез комбинация от PRP /Platelet rich plasma/ и HIL /High Intensity Laser/ т.е. лазер с висок интензитет, които са инвазивен метод и физикално средство от нова генерация. Значението и ефикасността на определени растежни фактори, тяхната концентрация в обогатена с тромбоцити плазма и специфичните въздействия на HIL са в основата на това изследване. Комбинираният терапевтичен подход дава възможност за овладяване на състоянието без използване на кортикостероидни препарати, рисковете от които са достатъчно известни. Приложението на PRP освен редуциращ болката има и репаративен ефект без рисковете от медикаментозно увреждане на пателарното сухожилие .

Фиг 3 – центрофуга за PRP

Фиг 4 – терапия с високоинтензитетен лазерен – HIL

 

Материал и метод

За период от 1 г. е проведено лечение на 22 пациенти, при 4 от които се наблюдава апекс пателе синдром двустранно. Възрастта на пациентите варира от 14 до 47г. Лечението започна от 1-5 месеца след началото на оплакванията. Приложението на PRP е между 3-5 процедури, веднъж седмичнo в съчетание с HIL непосредствено преди плазмата.

Целта на приложението на високотехнологичната физиотерапия с HIL, чрез двете фази на терапията – обезболяваща и биостимулираща са насочени в две направления. От една страна по отношение овладяване на водещата симптоматика от локален характер - болка, нарушена функция, което е от изключителна важност за лечението. Както знаем приемането на противовъзпалителни средства, както преди, така и по време на приложението на PRP е противопоказно, поради което овладяване на болковия синдром последващ приложението на плазмата е от изключителна важност. От друга страна биостимулиращата фаза беше насочена по отношение на резидуалните оплаквания, а именно - затруднени и ограничени обеми на движение, компенсаторни и пароксизмални двигателни навици. Много често именно на тези фактори не се обръща нужното внимание. Това води до значителното им задълбочане, особено в абнормалните дигателни навици и опорочаване на походката, поради което значително се затруднява и удължава последващата рехабилитация и връщането към спортни занимания.

За целта прилагаме лазер по специфична методика в две последователни програми: аналгетична с параметри: мощност 9W, в доза 11 J/см2, в импулсен режим с времетраене 2 мин и биостимулиращата с параметри: мощност 5-12W, в доза 110-140 J/см2, в постоянен режим с времетраене адаптирано към дозата, което е между 2-6 мин. в областта на апекс пателе.

Възможностите на фиотерапията са много широки и с помоща на съвременната апаратура и иновативни технологии с които разполагаме имахме възможност да направим строго аналитични и индивидуални протоколи. За тази целт са използвани комбинации от двете фази на въздействие на HIL -  обезболяваща, където и биостимулираща с цел овладяване на възпалението.

На всеки един пациент се направи MRI преди и един месец след терапията.

Резултати

За отчитане и обективизиране на постигнатите резултати от комбинираното приложение на HIL и PRP се използваха оценка на болката по ВАС. Този тест ни дава информация за ефекта от проведената комбинирана терапия, мястото й в лечението на апекс пателе синдром, включително и в последващата рехабилитация и тренировъчна програма, а от там и ползите за пациент от приложението й. До колко може да се смята, че има място в терапевтичната програма за спортисти и е необходима и препоръчителна при лечение на това трудно за повлияване състояние.

За оценка на резултатите използвахме визуално аналоговата скала /ВАС/ и ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ преди започване на процедурите и след приключване на лечението.

ВАС – за болка:

Преди започване на комплексното лечение ВАС е 6-9 /средно 7.6/, а след приключване на терапиите – 1-3 /средно 1.9/.

ЯМР показа значително редуциране на промените в образната находка.

По отношение на възпалителния процес и болковата симптоматика се постигнаха отлични резултати. Овладяване на възпалението, намаляването на отока, даде възможност на травматолога да съкрати времето за възстановяване и връщане на спортиста към тренировъчния процес. Вместо обичайните три-четири седмици този период се съкрати на десет-дванадесет дни. Засегнатата мускулатура се запази по обем и сила, което даде възможност за провеждане на по-разширена рехабилитация, за по-бързо и по-ефективно физическо и функционално възстановяване.

 

Заключение

Комбинирането на различни терапевтични подходи води до значително по-добро и по-трайно повлияване състоянието на пациента. Описаните методи са с много по-малки рискове и отрицателни последствия за състезателите. Приложението на високотехнологичната HIL терапия, в съчетание с PRP е средство на избор при лечение на  апекс пателе синдром. 

 

Доклада беше представен на XVI национална конференция по Спортна медицина
в Спа-комплекс „Царско село”, София – 20 ноември 2017г.

Коментари

Ние приветствуваме успехите на колегите и сега разбираме, че работим в една посока !!!Поздравления! Нашия опит в последните 5 години показва, че освен растежните фактори (екзогенни) -ПРП има и ендогенни-шоко вайв терапия - така отговора на организма от вътре на вън е по убедителен ! КАТО ПОСЛЕДЕН ПИСЪК НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНЕ Е МАГНИТНО РЕЗОНАНСНАТА ТЕРАПИЯ С УЛТРА МОЩЕН ВИБРАЦИОНЕН МАГНИТ ! Препоръката ни е да се комбинира с High intensity Laser ! Нашите наблюдения показват оптимистични резултати след 8 -10 седмици след проведения курс !