Публикация

Ново фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Ново фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

.


Националният съвет по цени и реимбурсиране публикува ново фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология. Пълното ръководство може да намерите в прикачения по-долу файл. Ето и съдържанието на документа.

 

Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................11
ПЪРВИЧНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ ....................................................................................12
I. Адювантна химиотерапия..........................................................................................................12
II. Химиотерапия при рецидив........................................................ .................................................12
МЕТАСТАТИЧНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ...............................................................................................................................................................12
КАРЦИНОМИ НА ГЛАВА И ШИЯ ..............................................................................................................................13
I. Назофарингеални карциноми................................................................................................................. 13
I.A. Неоадювантна химиотерапия ..................................................................................................................................13
I.B. Адювантна химиотерапия............................................................................................................14
I.C. Рецидивирала или метастатична болест......................................................................................................................................................14
II. Плоскоклетъчни карциноми на глава и шия ........................................................................................................................................................ 14
II.A. Неоадювантна химиотерапия .................................................................................................................................................................14
II.B. Адювантна химиотерапия...............................................................................................................................15
II.C. Съчетано химиолъчелечение...........................................................................................................15
II.D. I линия химиотерапия при рецидивирала или метастатична болест...........................................................................................................................................15
II.E. II линия системна терапия......................................................................................................................................16
КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА..................................................................................................................................................................16
КАРЦИНОМ НА ГЪРДА................................................................................................................................................17
I. Неоадювантна системна терапия.................................................................................................................................. .............................17
II. Адювантна системна терапия.................................................................................................................................................. 18
II.A. Ендокринна адювантна терапия..................................................................................................................................20
II.B. Терапия с бифосфонати.....................................................................................................................................................20
II.C. Биологична терапия при костна загуба ................................................................................................................................................20
II.D. Адювантна химиотерапия............................................................................................................21
III. Системна терапия при рецидивирала или метастатична болест ........................................................................................................................................ 23
III.A. I линия ендокринна терапия ............................................................................................................................................................24
III.B. II линия ендокринна терапия...............................................................................................................................................................24
3
III.C. I линия химиотерапия при HER2-негативни пациенти, неполучавали адювантни
антрациклини...............................................................................................................24
III.D. I линия химиотерапия при пациенти, получавали адювантни антрациклини...................................................................................................................................................25
III.E. Химиотерапия при резистентност на антрациклини и таксани................................................................................................................................................................27
III.F. Метрономна химиотерапия....................................................................................................................................28
III.G. Химиотерапия при свръхекспресия на HER2....................................................................................................................................28
III.H. Химиотерапия при тройнонегативен карцином........................................................................................................................29
IV. Химиотерапия при инфламаторен карцином (карциноматозен мастит)......................................... .......................................................................................29
V. Карцином на гърда при мъже .............................................................................................................................................................. 29
МАЛИГНЕН ТИМОМ И ТИМУСЕН КАРЦИНОМ.............................................................................................................................29
КАРЦИНОМ НА БЯЛ ДРОБ.......................................................................................................................31
I. Недребноклетъчен карцином......................................................................................................................................31
I.A. Неоадювантна химиотерапия (3-4 курса) ..............................................................................................................................................................................31
I.B. Адювантна химиотерапия (4 курса)...........................................................................................................................31
I.C. Първа линия таргетна терапия .........................................................................................................................................................................32
I.D. I линия имунотерапия.................................................................................................................................................32
I.E. I линия химиотерапия (4-6 курса)...................................................................................................................................32
I.F. Поддържаща системна терапия .............................................................................................................................................................................34
I.G. Съчетано химиолъчелечение......................................................................................................................................34
I.H. II линия системна терапия.............................................................................................................................................................35
I.I. III линия системна терапия според предшестващо лечение ..............................................................................................................................................................................35
II. Дребноклетъчен карцином...............................................................................................................................................35
II.A. I линия химиотерапия (4 курса; при отговор – до 6 курса)...................................................................................................................................36
II.B. II линия химиотерапия ......................................................................................................................................37
МАЛИГНЕН ПЛЕВРАЛЕН МЕЗОТЕЛИОМ............................................................................................................38
КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОД...........................................................................................................................38
I. Неоадювантано химиолъчелечение ............................................................................................................................................................................. 39
II. Неодювантна химиотерапия (4 курса) ............................................................................................................................................................................. 40
III. Адювантна химиотерапия................................................................................................................................................ 40
IV. Химиотерапия при метастатична болест .......................................................................................................... ...................................................................41
4
V. II линия химиотерапия ........................................................................................................................................................... 41
КАРЦИНОМ НА СТОМАХ...............................................................................................................................................................41
I. Периоперативна химиотерапия..................................................................................................................................... 41
II. Химиотерапия при локално авансирала и/или метастатична болест................................................................................................................................................................. 43
III. II и последващи линии химиотерапия (при хистология за аденокарцином) .................................................................................................................................................................... 44
АДЕНОКАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАС ..........................................................................................................................................................46
I. Неоадювантна химиотерапия..................................................................................... 46
II. Адювантна химиотерапия..............................................................................................................................46
III. Терапия при нерезектабилна и метастатична болест ................................................................................. 46
III.A. Химиотерапия при стадий IIВ и III ........................................................................................................................46
III.B. Съчетано химиолъчелечение при стадий IIВ и III.........................................................................................47
III.C. Химиотерапия при метастатична болест (стадий IV)..................................................................................47
III.D. II линия химиотерапия ...............................................................................................................................................48
ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ ................................................................................................................................................48
I. Начална системна терапия................................................................................................................................................ 48
II. Трансартериална хемоемболизация (TACE).......................................................................................................... 49
III. II линия системна терапия ............................................................................................................................................ 49
БИЛИАРЕН КАРЦИНОМ...................................................................................................................................49
I. Адювантна химиотерапия.................................................................................................................................................. 49
II. I линия химиотерапия.............................................................................................................................................49
III. II линия химиотерапия..................................................................................................................................................... 50
КАРЦИНОМ НА БЪБРЕК...................................................................................................................................................................50
I. Бъбречноклетъчен карцином............................................................................................................................................. 51
I.A. I линия...............................................................................................................................................................51
I.B. II линия.......................................................................................................................................................52
II. Преходноклетъчен карцином........................................................................................................................................ 52
КАРЦИНОМ НА ДЕБЕЛО И ПРАВО ЧЕРВО.................................................................................................................................52
I. Неоадювантно химиолъчелечение при карцином на право черво.................................................................... 52
II. Адювантна химиотерапия при карцином на дебело и право черво ........................................................... 53
5
III. Вторична превенция при стадий I-III........................................................................................................................ 53
IV. I линия химиотерапия (при метастатична болест)....................................................................................... 53
V. Поддържаща терапия ........................................................................................................................................................... 56
VI. II линия химиотерапия..................................................................................................................................................... 56
VII. III и поредна линия системна терапия..................................................................................................................... 57
КАРЦИНОМ НА АНУС .........................................................................................................................................................................57
I. Лъчехимиолечение при локализиран карцином ........................................................................................................ 57
II. Химиотерапия при метастатична болест .......................................................................................................... 58
НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ......................................................................................................................................................58
I. Химиотерапия при неметастатична болест .......................................................................................................... 58
I.A. Карциноидни тумори...................................................................................................................................................59
I.B. Невроендокринни тумори от надбъбречна жлеза........................................................................................59
I.C. Феохромоцитом/параганглиом..............................................................................................................................59
I.D. Нискодиференцирани тумори или дребноклетъчен (небелодробен) карцином .........................59
I.E. Мултиплена ендокринна неоплазия тип 1 .......................................................................................................59
I.F. Мултиплена ендокринна неоплазия тип 2..............................................................................................................59
II. Химиотерапия при метастатична болест .......................................................................................................... 59
II.A. Карциноидни тумори...................................................................................................................................................60
II.B. Невроендокринни тумори на храносмилателен тракт...............................................................................60
II.C. Втора линия при метастатични невроендокринни тумори .....................................................................60
II.D. Невроендокринни тумори от надбъбречна жлеза........................................................................................60
II.E. Феохромоцитом/параганглиом..............................................................................................................................61
II.F. Нискодиференцирани тумори или дребноклетъчен (небелодробен) карцином .........................61
II.G. Мултиплена ендокринна неоплазия тип 1 и тип 2 .......................................................................................61
КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИК, ФАЛОПИЕВА ТРЪБА И ПЪРВИЧЕН ПЕРИТОНЕАЛEН КАРЦИНОМ...........................62
I. Неоадювантна химиотерапия........................................................................................................................................... 62
II. Адювантна химиотерапия............................................................................................................................................. 62
II.A. При стадий IА, В (умерено до nискодиференцирани тумори – G2-3) ...................................................62
II.B. При стадий IС и IIА (6 курса).....................................................................................................................................62
6
III. I линия химиотерапия.............................................................................................................63
IV. II линия химиотерапия..................................................................................................................................................... 63
IV.A. При прогресия на болестта над 6 месеца след химиотерапия, съдържаща paclitaxel.................63
IV.B. При прогресия на болестта над 6 месеца след химиотерапия, несъдържаща Paclitaxel............63
IV.C. При прогресия на болестта над 6 месеца след лечение с платина-базиран режим......................64
IV.D. При прогресия на болестта под 6 месеца след химиотерапия, несъдържаща Paclitaxel............64
IV.E. При прогресия на болестта под 6 месеца след химиотерапия, съдържаща Paclitaxel................64
КАРЦИНОМ НА ЕНДОМЕТРИУМ ...................................................................................................................................................65
I. Адювантна химиотерапия.................................................................................................................................................. 65
II. Химиотерапия при метастатична болест .......................................................................................................... 65
III. Лекарствени комбинации, прилагани при карциносаркоми.......................................................................... 66
IV. Хормонотерапия...................................................................................................................67
Саркоми на маточното тяло..........................................................................................................................................................67
ТРОФОБЛАСТНА БОЛЕСТ................................................................................................................................................................69
I. Лечение при нисък риск .......................................................................................................................................................... 70
II. Лечение при висок риск ..................................................................................................................................................... 71
КАРЦИНОМ НА МАТОЧНА ШИЙКА .............................................................................................................................................72
I. Съчетано химиолъчелечение..........................................................................................................................73
КАРЦИНОМ НА ПИКОЧЕН МЕХУР ................................................................................................................................................75
I. Неинвазивен карцином .......................................................................................................................................................... 76
II. Химиотерапия при инвазивен карцином................................................................................................................. 76
III. I линия системна терапия.............................................................................................................................................. 77
IV. II линия системна терапия ............................................................................................................................................ 77
КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА...........................................................................................................................................78
I. Лечение на локализиран карцином – Т1-2..................................................................................................................... 78
II. Лечение на локално авансирал карцином – Т3N1, T4N0 .................................................................................... 78
III. Лечение на хормоночувствителна метастатична болест ......................................................................... 78
IV. Лечение на кастрация-резистентен карцином................................................................................................... 79
IV.A. Лечение преди Docetaxel............................................................................................................................................79
7
IV.B. I линия химиотерапия.................................................................................................................................................79
IV.C. Лечение на Docetaxel-резистентен карцином .................................................................................................80
V. Кастрация-резистентен простатен карцином с метастатична костна болест ................... 80
КАРЦИНОМ НА ТЕСТИС....................................................................................................................................................................80
I. Семиномни тумори ................................................................................................................................................................. 80
I.A. Химиотерапия при стадий I......................................................................................................................................81
I.B. Химиотерапия при стадий IIА, В и непроведено лъчелечение ...............................................................81
I.C. Химиотерапия при стадий IIС–IV ...........................................................................................................................81
I.D. При резидуален тумор след лъчелечение.........................................................................................................82
I.E. Спасителна химиотерапия при резистентни тумори...................................................................................82
II. Несеминомни тумори........................................................................................................................................................ 83
II.A. При стадий I без съдова инвазия и с нормални следоперативни туморни маркери....................84
II.B. При стадий I със съдова инвазия............................................................................................................................84
II.C. При стадий IIА, В.............................................................................................................................................................84
II.D. При неоперабилни болни в стадий II, при стадий III и IV ..........................................................................84
II.E. Спасителна химиотерапия при резистентни тумори...................................................................................85
III. Екстрагонадни тератокарциноми............................................................................................................................ 85
КАРЦИНОМ НА ПЕНИС......................................................................................................................................................................85
САРКОМ НА KAPOSI............................................................................................................................86
САРКОМИ НА МЕКИ ТЪКАНИ ........................................................................................................................................................86
I. Монохимиотерапия............................................................................................................... 86
II. Комбинирана химиотерапия......................................................................................................................................... 87
II.A. I линия.................................................................................................................................................................................87
II.B. II линия..............................................................................................................................................88
ОСТЕОСАРКОМИ ..................................................................................................................................................................................88
I. Химиотерапия при сарком на Ewing ............................................................................................................................... 88
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ..................................................................................................................90
I. Адювантна терапия ............................................................................................................................................................... 90
II. I линия ................................................................................................................................... 91
8
III. II линия.......................................................................................................................................................91
IV. III линия ....................................................................................................................................................... 91
МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ......................................................................................................................................................................91
I. Адювантна терапия ............................................................................................................................................................... 91
II. Системна терапия при рецидивирала и метастатична болест............................................................... 91
II.A. Таргетна терапия...........................................................................................................................................................91
II.B. Химиотерапия .................................................................................................................................................................92
КАРЦИНОМ НА КОЖА .......................................................................................................................................................................93
I. Таргетна терапия ................................................................................................................................................................... 93
II. Химиотерапия ...................................................................................................................................................................... 93
III. Превенция на немеланомни кожни тумори при имуносупресирани пациенти ................................... 93
IV. Имунотерапия ...................................................................................................................................................................... 94
КАРЦИНОМ С НЕИЗВЕСТЕН ПРОИЗХОД....................................................................................................................................94
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МЕТАСТАТИЧНА КОСТНА БОЛЕСТ И ЗАГУБА НА КОСТНА МАСА..............................................95
I. Лечение на тумор-индуцирана хиперкалциемия ...................................................................................................... 95
II. Лечение на костни метастази .................................................................................................................................... 95
II.A. Костни метастази от карцином нагърда............................................................................................................95
II.B. Костни метастази от карцином на простата.....................................................................................................95
II.C. Костни метастази от други солидни тумори....................................................................................................96
III. Радионуклидна терапия................................................................................................................................................... 96
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГРАНУЛОЦИТЕН КОЛОНИСТИМУЛИРАЩ ФАКТОР...............................................96
I. Профилактично приложение на гранулоцитен колонистимулиращ фактор (G-CSF)......................... 96
II. Терапевтично приложение на G-CSF.......................................................................................................................... 96
III. Избор на G-CSF за профилактика и лечение на ФН.............................................................................................. 96
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ФЕБРИЛНА НЕУТРОПЕНИЯ .......................................................................................................................97
I. Основни понятия и дефиниции .......................................................................................................................................... 97
II. Начална клинична оценка ............................................................................................................................................... 97
III. Начално емпирично антибиотично лечение (АБЛ)............................................................................................ 97
IV. Начална оценка на инфекциозен риск ....................................................................................................................... 97
9
V. Допълнителни начални изследвания и терапия ...................................................................................................... 98
VI. Оценка на отговора към емпирично АБЛ................................................................................................................. 99
VII. Поведение при отговор към емпирично АБЛ.......................................................................................................... 99
VIII. Поведение при липса на отговор към емпирично АБЛ ..............................................................................100
IX. Амбулаторно лечение на пациенти с нисък риск ..............................................................................................100
X. Антибактериална профилактика при неутропения ..........................................................................................100
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ-СВЪРЗАНА АНЕМИЯ......................................................................................................... 100
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ТОКСИЧНОСТ............................................................................................ 101
СВЪРЗАНА С ХИМИОТЕРАПИЯ КАРДИОТОКСИЧНОСТ ................................................................................................... 109
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОСТРИ АЛЕРГИЧНИ И ИНФУЗИОННИ РЕАКЦИИ ОТ ПАРЕНТЕРАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА.............................................................................................................................................. 113
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЕКСТРАВАЗАЦИЯ НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА ............................................................ 115
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЕНОЗЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ ........................................................................... 117
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ХЕМОРАГИЧНА ДИАТЕЗА......................................................................................................................... 132
КОНТРОЛ НА ОНКОЛОГИЧНА БОЛКА ПРИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И МАЛИГНЕНИ ХЕМОПАТИИ3 ................................................................................................................................................... 141
I. Епидемиология............................................................................................................................................141
II. Класификация на онкологична болка......................................................................................................................141
II.A. Класификация по време.......................................................................................................................................... 141
II.B. Класификация по патофизиологичен механизъм ..................................................................................... 141
II.C. Етиологична класификация ................................................................................................................................. 142
III. Оценка на пациенти с онкологична болка.............................................................................................................142
IV. Принципи за лечение на онкологична болка.........................................................................................................144
V. Доза, вид и път на приемане на аналгетични лекарства..................................................................................144
VI. Интервали на прилагане и титриране на доза .................................................................................................148
VII. Лечение на странични ефекти на опиоидно лечение ......................................................................................148
VIII. Лъчелечение ...................................................................................................................................................................148
IX. Приложение на бифосфонати при костна болка .............................................................................................149
X. Лечение на невропатична и резистентна болка....................................................................................................149
XI. Рефрактерна болка в края на живота..................................................................................................................150
ОЦЕНКА НА ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ ПРИ СИСТЕМНА ПРОТИВОТУМОРНА ТЕРАПИЯ ................................................... 150
10
I. Условия за образна диагностика при оценка на лечебен ефект.....................................................................150
II. Изходно измерване на тумори....................................................................................................................................150
II.A. Неизмерими лезии..................................................................................................................................................... 150
II.B. Оценка на лимфни възли........................................................................................................................................ 150
II.C. Измерване на костни лезии................................................................................................................................... 151
II.D. Кистични лезии........................................................................................................................................................... 151
II.E. Лезии, предварително третирани локално................................................................................................... 151
II.F. Лезии, твърде малки за измерване.................................................................................................................... 151
II.G. Фрагментирани и конфлуиращи лезии........................................................................................................... 151
III. Документиране на изходни прицелни лезии ........................................................................................................151
IV. Документиране на неприцелни лезии .....................................................................................................................151
V. Нови лезии ..................................................................................................................................................................................151
VI. Определение за пълна и частична ремисия..........................................................................................................152
VII. Определение за прогресираща болест.....................................................................................................................152
VIII. Оценка с PET/CT ............................................................................................................................................................152
IX. Липса на оценкa ..................................................................................................................................................................152
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ................................................................................. 152
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ................................................................ .......................................................................................153
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................... 161

Прикачени файлове

pdf
Ръководство медицинска онкология

Коментари