Публикация

Ново фармако-терапевтично ръководство по неврология

Ново фармако-терапевтично ръководство по неврология

Изработено е въз основа на приетите национални консенсуси за диагностика и лечение на редица неврологични заболявания


Националният съвет по цени и реимбурсация публикува ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания. Пълният текст може да намерите в прикачения по-долу файл. Ето и въвеждащия текст на ръководството:

 

Изработено е въз основа на приетите национални консенсуси за диагностика и
лечение на редица неврологични заболявания: мозъчно-съдови заболявания (2013 г.,
2018 г.), имуномедиирани полиневрити и полиневропатии (2013 г.), неврологично
обусловени болки (2010 г.), множествена склероза (2015 г., 2017 г., 2018 г.), епилепсия
(2014 г., 2017 г.), дистонии (2017 г., 2018 г.), паркинсонова болест (2013 г.), деменции
(2015 г.), детска церебрална парализа (2014 г.), първични типове главоболие (2009 г.);
алгоритмите за диагностика и лечение на неврологични заболявания (2012 г.) и
актуалните основни ръководства по неврология (Неврология, 2012). Гореизброените
национални консенсуси за диагностика и лечение са изработени от групи експерти
невролози, представяни са на Национални конгреси и конференции на Българското
научно дружество по неврология, като диагностиката на болестите е съобразена с
международните правила, а терапията им - с регистрацията на лекарствените средства
според проведените клинични проучвания, доказващи ефективност и безопасност,
както и според международни консенсуси и правила. Утвърдените български
консенсуси за диагностика и лечение на неврологичните заболявания са основа на
алгоритми за диагностиката и лечението им в неврологичните клинични пътеки на
НЗОК (Неврологичните заболявания и лекарствените продукти са включени в
приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г на МЗ.
Прилагат се 14 фармакотерапевтични ръководства, съдържащи информация
относно характеристика на заболяванията, общи и епидемиологични данни, критерии
за поставяне на диагноза, диференциална диагноза, терапия, вкл. лекарствена терапия и
контролиране и лечение на нежеланите лекарствени реакции, критерии за оценка на
ефективността на прилаганата терапия:


1. Мозъчни инсулти
2. Заболявания на периферната нервна система: неврити и невропатии
3. Болки в шията, гърба и кръста
4. Невроинфекции- менингити и енцефалити (бактериални и вирусни)
5. Левкодистрофии, невролипидози и церебеларни дегенеративни заболявания
6. Дегенеративни заболявания на ЦНС
7. Деменции
8. Заболявания на невромускулното предаване
9. Невромускулни заболявания 
10. Множествена склероза
11. Епилепсия
12. Детска церебрална парализа
13. Главоболие
14. Туберозна склероза комплекс

 

Забележка:

 

Лечението с неразрешени за употреба лекарствени продукти се извършва при условията
и по ред, определени с Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за
лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както
и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (обн. ДВ бр.95 от 2.12. 2011г., доп. ДВ бр.24 от 12.03. 2013г.) на министъра на
здравеопазването.

Прикачени файлове

pdf
Ръководство по неврология

Коментари

Много добра идея  Улеснение в ежедневната практика 

 Страхотно 

Благодаря за изключително полезното ръководство,което трябва да стане настолно за всеки един от нас 

Благодаря на екипа на Кредоуеб за навременната информация, синтезирана в това ръководство