Публикация

Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Презентацията е представена от д-р Фьелдстед


Цел

Управлението на риска е рутинно за повечето отрасли, но за здравеопазването е все още сравнително ново. С цел намаляване на нежеланите реакции и подобряване на изпълнението на работещите, болници, здравни организации и здравни специалисти все повече прилагат рутинни методи и безопасни системи за управление на рисковете. От съществено значение, като част от управлението на риска, са поверителните и ефективни системи за докладване. Лекторът ще обясни успешните схеми за управление на риска, които изискват култура на отворено обучение. Лекторът, също така, ще обясни и нови бизнес идеи, които са обещаващи за подпомагане на безопасността на пациентите, т.е. промишлената стандартизация на здравните услуги.

 

Контекст

Увреждането на пациентите се оценява като 14-та водеща причина за глобалното болестно бреме, а медицинските грешки са третата водеща причина за смъртта в САЩ. Инфекциите, свързани със здравните грижи в Европа, всяка година засягат повече от 4 милиона пациенти . Стратегиите за редуциране процента на нежеланите събития в Европейския съюз биха довели, сами по себе си, до предотвратяване на повече от 750 000 причиняващи вреда медицински грешки на година и до 95 000 по-малко смъртни случаи годишно. Поради това, ЕС призна необходимостта от продължително и устойчиво сътрудничество в областта на безопасността на пациентите. Лекторът ще обясни различните форми на европейско сътрудничество, както и идеята за “справедлива култура”, която предполага култура, в която операторите от първа линия, каквито са лекарите, не се наказват за действия, пропуски или взети решения, които са пропорционални на техния опит и обучение, но небрежност, съзнателни нарушения и деструктивни действия не се толерират.

Понастоящем в ЕС могат да се наблюдават тенденции за въвеждане в клиничните медицински грижи на стандарти, разработени от немедецински организации по стандартизация, които нямат нито необходимите професионално етични и технически компетенции за това, нито публичен мандат. Съществуват сериозни безпокойства относно тези тенденции, които вероятно ще намалят качеството  на предлаганите грижи. За разлика от легитимните структури, в които се приемат указанията и препоръките относно услугите в здравеопазването, европейските стандарти може да са мотивирани от най-различни интереси, включително такива на частния/комерсиалния сектор, и не е необходимо да отговарят напълно на регулативните рамки на националните системи. Това произтича от факта, че европейските организации по стандартизация са частни организации, базирани на членство, които само предоставят платформа за разработката на стандарти и, по собствените им правила, нито могат да бъдат държани отговорни за съдържанието  на стандартите, нито налагат систематично изисквания за представителност, експертиза и ангажимент към качеството на групите, разработващи стандарти. По същество, стандартите се разработват от групи, които проактивно искат да участват и са готови да платят такси за участие. Извън тези, няма други изисквания за задължителни условия, които да бъдат изпълнени.

 

Заключение

Насърчаване на култура на безопасност на пациентите във всички системи на здравеопазване е ключов компонент за предотвратяване и намаляване на грешките и за подобряване качеството на здравните грижи. От съществено значение е тясното сътрудничество между здравните специалисти, пациенти и органите на властта. Безопасността на пациента трябва да е част от медицинското обучение и с висок приоритет в политическия дневен ред. При това, съсловната автономия е крайъгълният камък за гарантиране качеството на грижите и безопасността на пациентите. На равнище ЕС, при изследването на нежеланите събития трябва да се поощрява подходът на системния анализ, за да се разбере как човешкият фактор, медицинските изделия, организациите и фармацевтичните продукти си взаимодействат за създаване на безопасни условия в здравния сектор.

Въпреки това, инструменти като стандартите за здравни услуги, разработени от институти по стандартизация, са погрешен път за подобряване на безопасността на пациентите. По мнението на презентиращия, индустриалните стандарти ще насърчават пазарна медицина, те са частнособственически и обслужват онези, които ги притежават и прилагат – а това със сигурност не са пациентите. Затова, презентиращия призовава правителствата и другите институции да не оставят стандартизацията на медицинските грижи на немедицински самоизбрани организации.

Коментари