Публикация

Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

Доклада е изнесен от проф. Старделова


 Стратегиите за управление на риска в Македония следват глобалните стратегии и ръководни насоки. В Националната стратегия на Македония са разгледани три основни области. Първата се състои от стратегии по клиничните знания и умения, за намаляване на риска, свързан с клиничните знания и умения. Това включва изискване към медицинските практики за поддържане на актуални клинични знания  и умения, стандарти за документиране на посещенията на пациенти, използване на протоколи и насоки и т.н. Вторият съществен аспект е ефективната комуникация между лекарите и пациентите. Лекарите се насърчават да изграждат отношения с пациентите, основани на открита комуникация, взаиморазбирателство и споделено вземане на решения. Специално внимание се отделя на навременното и ефикасно адресиране и управление на нежелани събития или оплаквания. От съществено значение е и тясната връзка с колегите-професионалисти и здравния екип. Друг важен аспект е създаването и ефективната работа на подходящи системи, процедури и политики за управление на риска. Поради това, обичайната практика е във всекидневната работа да се включват разнообразни инструменти, като: разработка на наръчник с процедури при обработка на жалби, последващи процеси, системи за записване на посещенията при пациентите, анулиране на заявените часове и неявяване, документиране на цялата комуникация на практиката с пациентите.

 Лекарската камара на Македония силно се застъпва за прилагането в страната на стратегии за управление на риска, съгласно националните насоки и активно участва в актуализирането и създаването на по-ефикасни ръководни насоки в съответствие с европейските и световните насоки и тенденции.

Коментари