Публикация

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ХИВ/СПИН и екзотичните, инфекциозните и паразитните болести са във фокуса на вниманието на специалистите, които се събират от 1 до 3 юни 2018 г. в Цигов чарк


ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ХИВ/СПИН.

Екзотични инфекциозни и паразитни болести

1 – 3 юни 2018 г.

 

ПРОГРАМА

 

1.01.2018 г.

15.30 ч.                 Коктейл Добре дошли

16.00 – 16.15 ч.     Откриване

 

16.15 – 18.35 ч.     ПЪРВО НАУЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: проф. И. Христова, дмн; доц. Н. Ватев, дм

16.15 – 16.30 ч.

1.1. ХИВ/СПИН – съвременни епидемиологични характеристики – Т. Върлева

16.30 – 16.45 ч.

1.2. Диагностика на жълта треска в България – И. Христова, И. Трифонова, Е. Панайотова, Т. Гладнишка

16.45 – 17.00 ч.

1.3. Внесени инфекции в Европа, 2015 – Треска Чикунгуня, Денга, Западно-Нилска треска, Легионелоза, Холера, Малария – Н. Ватев, М. Стойчева, А. Петров

17.00 – 17.15 ч.

1.4. Ентеровирусите – пренебрегвани познати и нововъзникващи непознати – Л. Николаева-Гломб

17.15 – 17.30 ч.

1.5. Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност – А. Галев

17.30 – 17.45 ч.

1.6. За борбата с маларията в Южна България – Д. Вучев

17.45 – 17.55 ч.     Фирмена презентация SOPHARMA

CARSIL – класическият хепатопротектор – доц. А. Петров, дм

17.55 – 18.35 ч.     Сателитен симпозиум INTELLECT PHARMA

Мястото на Протезните инхибитори в лечението на пациентите с ХИВ/СПИН в България – д-р Атанас Узунов (Интелект Фарма)

  • ХИВ+ лекувани пациенти, преминали към D/C/F/ TAF режим: анализ по възраст, пол и раса – доц. Ивайло Еленков, НСБАЛИБ „Иван Киров“,  София
  • Анализ на нелекувани до момента пациенти (възраст, пол и раса) с D/C/F/TAF режим – д-р Нина Янчева, НСБАЛИБ „Иван Киров“, София
  • Ефикасност и безопасност на дарунавир/кобицистат/емтрицита­бин/тенофовир алафенамид при вирусологично – супресирани, лекувани и нелекувани жени с HIV1 – проф. Марияна Стойчева, МУ – Пловдив

19.00 ч.                 Вечеря.
Музикална програма трио „Сопрано“

 

02.06. 2018 г.

08.30 ч.                ВТОРО НАУЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: проф. Николова, дмн; доц. И. Еленков, дм

08.30 – 08.37 ч.

2.1. Влияние на cART режима върху двойно негативните (CD3+CD4-CD8-) T клетки при HIV+ пациенти на дългосрочна терапия – Р. Емилова, Я. Тодорова, Н. Янчева, Д. Страшимиров, И. Еленков, И. Алексиев, T. Червенякова, M. Николова

08.37 – 08.44 ч.

2.2. Комбинираният IL-17 и IL-22 цитокинов профил характеризира ефективността МТВ-специфичния имунен отговор – Я. Тодорова, Р. Емилова, В. Миланов, М. Замфирова, Т. Върлева, М. Николова

08.44 – 08.51 ч.

2.3. Разпространени HIV-1 субтипове сред хетеросексуалните лица 1986 – 2016 (предварителен анализ) – Р. Димитрова, А. Костадинова, Л. Николова, Д. Сиракова, А. Ганчева, И. Еленков, Н. Янчева, М. Стойчева, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, И. Тодорова, И. Алексиев

08.51 – 08.58 ч.

2.4. Клиничен случай. Вертикална ХИВ инфекция при кърмаче – П. Василев, И. Балтаджиев, А. Динева, М. Стойчева

08.58 – 09.05 ч.

2.5. Честота, клинична характеристика, терапевтични подходи и леталитет при пациенти с ХИВ/ТБ коинфекция, лекувани в Клиника по инфекциозни и паразитни болести УМБАЛ „Св. Георги“, 2012 – 2018 г. – Т. Велянова, П. Василев, М. Стойчева

09.05 – 09.12

2.6. Пациенти с коинфекция HIV/TBK лекувани в СБАЛИПБ за периода януари 2017 – януари 2018 – Д. Страшимиров, Н. Янчева, М. Янкова, И. Еленков, Т. Червенякова

09.12 – 09.19

2.7. Сравнителен анализ на мнението на медицински кадри с различна специалност относно ваксината срещу варицела – Х. Бацелова, М. Стойкова, Н. Ватев, В. Стоева, Б. Тилов, С. Павлов, А. Галев

09.19 – 09.30 ч.     Обсъждане

09.30 – 09.50 ч.     Фирмена презентация Abbvie

Новите пангенотипни режими за лечение на пациенти с ХИВ/ХСВ коинфекция – д-р Надежда Желева, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

09.50 – 10.10 ч.     Фирмена презентация MSD

10 години ISENTRESS – д-р Нина Янчева, дм, НСБАЛИБ „Иван Киров“, София

10.10 – 10.30 ч.     Кафе пауза

                            ТРЕТО НАУЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: проф. Ц. Дойчинова; проф. Л. Пекова

10.30 – 10.37 ч.

3.1. Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на Лимфоцитарния хориоменингит –

Л. Пекова, П. Парушева, К. Найденов, В. Цонева, И. Христова

10.37 – 10.44 ч.

3.2. Рискове за пренос на хепатитни вируси при ендоскопски процедури – И. Паков, Р. Добрев, К. Терзиева, И. Попиванов, Д. Шаламанов, Ц. Дойчинова

10.44 – 10.51 ч.

3.3. Реактивaция на хронична HBV и CMV инфекция при пациентка с Не-Ходжкинов лимфом – П. Аргирова, П. Василев, И. Боев, А. Петров, М. Стойчева

10.51 – 10.58 ч.

3.4. Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14-годишно момиче – А. Петров, И. Боев, Н. Ватев

10.58 – 11.05 ч.

3.5. Остър хепатит Е – клинични характеристики в различни групи и екстрахепатални манифестации. М. Пишмишева, Е. Голгочева-Маркова, Е. Насева, Н. Ватев, А. Петров, М. Стойчева

11.05 – 11.12 ч.

3.6. Сравнително проучване при етиологично доказани вирусни чревни инфекции – Р. Добрев, Ив. Паков, Г. Ганчева, Ц. Дойчинова

11.12 – 11.19 ч.

3.7. Анализ на леталитета в Инфекциозна клиника – Пловдив за периода 2014 – 2017 г. – П. Аргирова, И. Боев, М. Стойчева

11.19 – 11.30 ч.     Обсъждане

11.30 – 12.10 ч.            Симпозиум Angelini

Иновативни подходи в терапията с F/TAF базирани режими

Модератор: проф М. Стойчева, дмн

  • F/TAF базиран еднотаблетен режим – д-р Нина Янчева, дм, НСБАЛИБ „Иван Киров“, София
  • Съвременно лечение на HIV/HCV коинфекция – д-р Добромир Райков, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда, София

12.10 – 13.00         Обяд

13.00 – 14.30 ч.     Сателитен симпозиум GSK

  • Triumeq at the core – опит по света и у нас – д-р Деница Симеонова, Медицински съветник ХИВ, GSK; д-р Петър Василев, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив; д-р Андон Тимчев, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”, София 
  • Boostrix – бустерна ваксинация при подрастващи (10 – 20 год.) – Елизабет Георгиева, Мениджър терапевтична област ваксини и ХИВ, GSK

                            ЧЕТВЪРТО НАУЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: доц. Харизанов, дм; доц. Д. Вучев, дм

14.30 – 14.45 ч.

4.1. Клинични случаи на невроцистицеркоза – алгоритъм за диагностика и лечение – Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, И. Райнова, Н. Цветкова

14.45 – 14.52 ч.

4.2. Real-time PCR в диагностиката на пневмоцистна пневмония – А. Иванова, Н. Цветкова, И. Райнова, Р. Борисова, М. Виденова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев

14.52 – 15.00 ч.

4.3. Мониторинг на специфични антитоксоплазмени антитела при бременни жени – Р. Борисова, Н. Цветкова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, А. Иванова, И. Райнова

15.00 – 15.07 ч.

4.4. Проучване сероразпространението на токсокарозата при пациенти със сърдечни заболявания – първоначални данни – Е. Кънева, Ст. Крумова, П. Генова-Калу, Р. Харизанов, И. Райнова, Н. Цветкова, И. Кафтанджиев

15.07 – 15.14 ч.

4.5. Случаи на токсокароза – висцерална и кожна форми – К. Енева, А. Масарлиева

15.14 – 15.21 ч.

4.6. Нови случаи на дирофилариаози в България – М. Томова, Д. Вучев

15.21 – 15.30 ч.     Кафе пауза

15.30 – 15.37 ч.

4.7. Рядък клиничен случай на бъбречна ехинококоза – Г. Пейчинов, Д. Вучев, Г. Попова

15.37 – 15.44 ч.

4.8. Азиатският тигров комар Aedes albopictus в България – първите седем години – О. Миков

15.44 – 16.00 ч.

4.9. Настоящи и прогностични климатични промени и епидемиологичния потенциал на маларията в България – И. Кафтанджиев, Р. Харизанов, И. Райнова, О. Миков, Н. Цветкова, Е. Кънева, Р. Борисова, А. Иванова, М. Виденова

16.00 – 16.07 ч.

4.10. Изследване на открити водоизточници за наличие на ооцисти на Cryptosporidium spp. в град София и други райони на България за периода юли – октомври 2017 – М. Виденова, Н. Цветкова, Р. Борисова, И. Райнова, Р. Харизанов, А. Иванова

16.07 – 16.30 ч.     Обсъждане

16.30 – 18.30 ч.     Пътека на здравето

19.00 ч.                 Вечеря

 

03.06.2018 г.

 

Отпътуване

 

Коментари