Публикация

НЗОК актуализира изисквания за протоколи при иновативни терапии

Актуализациите на Надзорния съвет премахват административни пречки пред пациентите


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-04-28 от 03.05.2018 г.) изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза (по чл. 78, т. 2 от ЗЗО), съгласно Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Изискванията, които са общо 16 на брой, са в сила от 15.05.2018 г.
12 от новоприетите изисквания актуализират досега съществуващи, 4 са напълно нови.
 
Актуализараните досегашни изисквания и новите моменти в тях са:
-„Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“ и „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“ – създават се постоянни експертни съвети, които да осигурят допълнителна експертна оценка от водещи специалисти с оглед осигуряване на необходимото лечение на пациентите, съобразно медицинските критерии. Това ще спести на пациента отлагателни решения по административни причини или непълна медицинска документация.
-Изисквания на НЗОК при лечение на Хронични вирусни хепатити (В, В+D, C) под 18 годишна възраст в извънболничната помощ“ - допълнени са показанията в Кратката характеристика  на INN Sofosbuvir и Sofosbuvir/ Ledipasvir за приложение под 18-годишна възраст при лечение хроничен вирусен С хепатит;
Направена е актуализацията във връзка с разширяване на терапевтичните алтернативи поради включването на нови лекарствени продукти при:
Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“
 „Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“
-  „Изисквания на НЗОК при лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“
- „Изисквания на НЗОК при лечение на тежка астма в извънболничната помощ“ „Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ“  и „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ“.
- „Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ“
„Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ“.
В „Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“ е отразено допълнение, което касае диагностициран захарен диабет по време на бременност, при което не се изисква задължително 6-месечно лечение с конвенционални инсулини. Същото допълнение е отразено и в „Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“.
Допълнената възможност за комбинирана терапия на лекарствените продукти, принадлежащи към инкретин базирана терапия (DPP-4-инхибитори и GLP-1 рецепторни агонисти) и SGLT2 инхибитори с базален човешки инсулин, представлява терапевтична стъпка преди пълното интензифицирано инсулиново лечение.
В „Изисквания на НЗОК при лечение на чиста (фамилна) хиперхолестеролемия в извънболничната помощ“ е отразено допълнение, което да позволява лечението на деца над 12-годишна възраст, съобразно кратката характеристика на лекарствения продукт.

Новите изисквания, утвърдени от НС на НЗОК са:
-„Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“;
-„Изисквания на НЗОК при лечение на Идиопатична белодробна фиброза в извънболничната помощ“;
-„Изисквания на НЗОК при лечение на Комплекс туберозна склероза в извънболничната помощ;
-„Изисквания на НЗОК при лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ.
 
Изискванията са публикувани на сайта на НЗОК www.nhif.bgлинк „Лекарства”, подлинк „За договорните партньори” – Изпълнители на медицинска/дентална помощ,
Група I. „Заболявания по специалности“ – изисквания по т. 1, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 18, 26, 33 и нови по т. 35 и т. 36 и Група II. „Редки заболявания и трансплантирани“ – изисквания по т. 1, 2, 3 и нови по т. 29 и т. 30 по настоящата номерация.

Всички промени имат за цел избора на най-добрия терапевтичен подход за конкретния пациент при индивидуалната оценка на състоянието му от водещи специалисти в областта на заболяванията.

Коментари