Публикация

Връзка между намалени инсулинови нужди и акушерски усложнения при бременни с диабет

Презентацията е представена от проф. Мария Малинова - Катедра "Акушерство и Гинекология" в МУ Пловдив


Броят на жените с диабет, които забременяват и раждат нараства. Перинаталната заболеваемост и смъртност са по-високи при бременни диабетички, особено мъртвораждания и фетални аномалии. Болшинството от жените с предшестващ диабет се нуждаят от повишаване на дозите на инсулина в късните срокове на бременността. Част от жените обаче имат намалени нужди в напреднала бременност. Тези бременни са с повишен риск  от усложнения на бременността свързани с плацентарна дисфункция, включително интра-утеринна ретардация на плода и/или прееклампсия. Новородените от жени с намалени инсулинови нужди имат значимо по-често привеждане в отделения за интензивни грижи, родоразрешат се по-рано и са по-често малки за срока (SGA) или с интра-утеринна ретардация (IUGR).

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Връзка между намалени инсулинови н...

Коментари

Представеният от проф. Малинова проблем е нов за клиничната практика, но много актуален и знамчим, предвид на нарастващата честота на акушерски и неонатални усложнения сред бременни жени с Т1ЗД с добър метаболитен контрол  и прогресивна потребност от намаляване на инс. дози в края на бременността. Неговото добро разбиране и детайлно изучаване би могло да позволи прилагане на подходяща терапия за предотвратяване последиците от намаления утеро-плацентарен кръвоток при плода или да намали тежестта на прееклампсията. Затова, въвеждането в клиничната практика на лабораторните маркери за плацентарна ендотелна дисфункция сред жените с Т1ЗД в начална бременност предоставя възможност за  ранно и своевремнно идентифициране на бременните с Т1ЗД с повишен риск за преекламсия и  определя необходимостта от  започване на превантивна терапия.
доц. Катя Тодорова

в края на бременността