Публикация

Доц. Валерия Калева: Иновация в детската онкохематология

Таргетната терапия вече се прилага с успех и при деца, навлизат още имунна и генна терапия


доц. Валерия Калева

Преживяемостта при детските злокачествени заболявания непрекъснато нараства. Очакванията са иновативните терапии, които непрекъснато се развиват и усъвършенстват, да подобрят още повече тези показатели. Това разказа по време на VII Годишна среща на фондация МОСТ, в която участват водещи специалисти и журналисти, доц. Валерия Калева, детски онкохематолог от Варна. 

 

160 от 1 милион деца развиват някакво злокачествено заболяване. През последните 20 г. те са на второ място по честота за смъртността в детска възраст след инцидентите. Около 140-150 общо са децата, които се разболяват от рак у нас всяка година.

 

Биологията на детските злокачествени цаболявания напълно се различава от тази при възрастните, подчерта доц. Калева. При децата водеща е острата левкемия, следвана от тумори на ЦНС и др. Честотата е най-голяма между 1 и 4 г., после намалява.

 

Преживяемостта дава прогноза за получения ефект от терапията. През 1964 г. при децата с остра левкемия тя е била 4%.  Днес повече от три четвърти оцеляват. Средната 5-годишна преживяемост при всички детски неоплазми е 82%.

 

ПРИЧИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СМЪРТНОСТТА И ПРЕЖИВЯЕМОСТТА

 

Подобряване на диагностиката по отношение на бързина и прецизност:

 • въвеждане на нови образни методи (СТ, МRI, РЕТ СТ, MIBGи др.)
 • въвеждане на флоуцитометрични, цитогенетични и молекулярно-генетични (RT-PCR, FISH, ISH)диагностични методи
 • усъвършенстване на имунохистохимичните и молекулярно-патологични диагностични методи

Въвеждане на нови медикаменти и терапевтични подходи, възможност за интензифициране на терапията и овладяване на нейните странични ефекти:

 • откриване на нови химиотерапевтици и оптимизиране на лекарствените протоколи
 • откриване на лекарствени молекули, подкрепящи приложението на високодозова химиотерапия (антиеметици, РФ и др.)
 • превенция на опуртюнистични инфекции
 • лечение на фебрилна неутропения
 • превенция на лекарствената токсичност
 • лечение на болката и парентерално хранене
 • усъвършенстване на хирургичните техники
 • усъвършенстване на профилактичното и терапевтично приложение на радиотерапия
 • комбинирана химио-лъчетерапия
 • костно-мозъчни трансплантации (1968 г.)
 • клинични проучвания с възможност за приложение на иновативни лечения

140-150 злокачествени заболявания при деца годишно у нас в трите онкохематологични центъра - София ИСУЛ, Варна и Пловдив. Добрата новина е, че тези заболявания са лечими, изтъкна доц. Калева. Иновацията е много важна, за да се подобри прогнозата за тези 16-20% деца, които сега не оцеляват.

 

Медицинската иновация - таргетната терапия вече е и в педиатрията. Тя спира растежа на туморните клетки. Имунотерапията подпомага защитните сили на човешкия организъм за унищожаване и спиране на туморните клетки. Клетъчната терапия поддържа имунния статус, за да има време той да преодолее раковото заболяване. Бързо настъпват и генните терапии. Car-T терапията вече е лицензирана в САЩ, очаква се скоро и в Европа. Първо е приложена успешно при деца с остра лимфобластна левкемия в рецидив.

MRI-насочена радиотерапия и MIBG терапия също работят за утвърждаване на персонализираната медицина.

 

Още данни и интересна информация може да видите в презентацията на доц. Калева по-долу. 

Прикачени файлове

Детска онкохематология - иновации

Коментари