Публикация

Преходноклетъчен карцином на бъбречното легенче на подковообразен бъбрек – клиничен случай

П. Петров, Д. Петрова, О. Гъцев, С. Христофоров, К. Петкова, С. Николов, И. Салтиров Катедра урология и нефрология, Военномедицинска академия, София


Въведение: Преходноклетъчният карцином на горния уринарен тракт е относително рядък и представлява 5% от всички уротелни тумори на отделителната система. Най-честият клиничен симптом е различна по степен безболкова макроскопска хематурия. Стандартният диагностичен алгоритъм включва лабораторни, образни и и ендоскопски изследвания. Радикалната нефроуретеректомия с резекция на стената на пикочния мехур около уретерния остиум остава златният стандарт в лечението на преходноклетъчен карцином на горния уринарен тракт.

 

Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 56-годишен пациент с макроскопска хематурия с давност от 2 години с КТ данни за подковообразен бъбрек и негативна за тумори цистоскопия. Поради наличие на дисморфни еритроцити в урината е извършена бъбречна биопсия с резултат дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефит. Поради персистиращата макроскопска хематурия, при клиничното обсъждане на диагностичното поведение, се взе решение да се следва установения алгоритъм за диагностика на хематурията и да се извършат ендоскопски изследваняи на горния уринарен тракт. При пациентът се извърши повторно КТ изследване, което не установи данни за туморна формация. Извърши се повторна цистоскопия, при която се установи хематурия от десен орифициум, последвана от уретерореноскопия в дясно. При ендоскопското изследваня на дясната уретеро пиелокаликсна система се установи преходноклетъчен карцином на горна група чашки на десния бъбрек. При пациентът се извърши ендоскопска резекция на интрамуралната част на уретера, последвана от  хеминефректомия с екстракция на цялата дължина на уретера.

 

Заключение: Хематурията е сериозен клиничен симптом, който налага задълбочено изследване. Въпреки високата чувствителност и специфичност на съвременните образни изследвания, има случаи на фалшиво негативни резултати, които дават друга насока на диагностичните търсения и забавят диагнозата и лечението, както в описания случай. Ето защо при налична симптоматика, при липса на ефект от провеждано лечение, трябва да се следват установените в клиничната практика алгоритми и последователност на препоръчаните изследвания.

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

 

Прикачени файлове

Преходноклетъчен карцином на бъбре...

Коментари