Публикация

25 млади учени от МУ-Плевен участваха в семинар за развитие на докторанти и специализанти

25 млади учени от МУ-Плевен участваха в семинар за развитие на докторанти и специализанти

Това е втори семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени за новата целева група


Вторият двудневен интерактивен семинар от Цикъл 2 бе организиран в с. Рибарица, област Ловеч, на 02 и 03 юни 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението обхвана 25 млади учени от новата целева група на проекта и се проведе на тема: „Подготовка на научноизследователски проекти, трансфер на технологии и управление на интелектуална собственост“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“. 
В програмата на семинара бяха включени общо 6 лекции на следните теми: „Основни правила, законови разпоредби при изготвяне на проектно предложение за финансиране на научноизследователска дейност“, „Полезни препоръки при изготвяне на проектно предложение за финансиране на научноизследователска дейност. Трансфер на знания и технологии“, „Защита на интелектуалната собственост съгласно българското законодателство“, „Европейска патентна система. Актуална уредба и перспективи“, „Международно-правна закрила на интелектуалната собственост“ и „Планиране и управление на научноизследователски проекти, финансирани от МУ – Плевен“. Водещи лектори по проекта предоставиха на младата аудитория полезна за тях информация, необходима им за научно и академично развитие и израстване. 
Първият лектор доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“, разясни на докторантите и специализантите понятия като трансфер на знания и трансфер на технологии, давайки им интересни примери от европейската и световната практика. Такъв пример е инициативата на китайското правителство One Belt One Road Initiative („Пътя на коприната“) за развитие, сътрудничество и инвестиции в изграждане на високотехнологична инфраструктура, свързваща евро-азиатските държавите, локализирани по пътя на коприната, което ще се отрази благоприятно на всички сфери, в това число и на здравната и образователната. Преди да завърши лекциите си, доцент Димитров за пореден път изправи младите учени пред интересно предизвикателство – до края на първия ден от семинара да изготвят и представят свои проектни предложения, чрез които да осигурят средства за финансиране на научната работа в своята област. Доцент Димитров зададе на младите си колеги приоритетните области при изготвяне на конкурсното предложение: Телемедицина – клинично приложение; 3D медицина – приложение в клиничната и базисната наука; Персонализирана медицина; Виртуална и насложена реалност в медицината.
По време на практическото занятие „Работилница за проекти“ участниците бяха разделени на четири работни групи, в които започнаха изготвянето на проектните си предложения под ръководството на своите ментори - проф. Мария Средкова, доц. Добромир Димитров, доц. Пенчо Тончев и доц. Цветелина Валентинова. След създаване на проектните си предложения по групи, младите учени ги представиха и защитиха, а модераторите оцениха някои от тях с голям потенциал за успех при участие в конкурсна процедура. 
Програмата на семинара продължи с лекция на доц. д-р Цветелина Валентинова, ръководител на сектор „Обща медицина“, която запозна младата академична аудитория с нормативната уредба, приложима m,r финансиране на научноизследователска дейност. 
Във втория ден на семинара асистент Илиян Байчев, преподавател от Юридическия факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и адвокат от адвокатската колегия във Велико Търново, запозна младата аудитория с нормативните актове, свързани със защитата на авторските права съгласно Закона за авторското право, както и с актуалната уредба и перспективите пред Европейската патентна система.
Накрая всички докторанти и специализанти получиха от проф. д-р Мария Средкова, ръководител на проекта, сертификати за участие в семинара по Дейност 3: „Подготовка на научноизследователски проекти, трансфер на технологии и управление на интелектуална собственост“. В проекта № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, е заложено провеждането на няколко обучителни семинара, чиято цел е да обогатят компетенциите на участниците чрез полезни лекции, изнесени от водещи експерти, чрез срещи и дискусии с представители на бизнеса и участие в практически занятия.

Коментари