Публикация

Ранни рецидиви на повърхностния мехурен карцином – „истински“ рецидив или неоптимален ТУР?

Д-р Борис Младенов, дм, гл. асистент в клиниката по Урология, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, София


Стандартното лечение на мускулно-неинвазивния карцином на пикочния мехур (ТаТ1), популярен още като „повърхностен“, в повечето случаи се свежда до трансуретрална резекция на тумора (ТУР), интравезикални инстилации с цитостатик или имунотерапия, както и проследяване. Рецидивите не са редки (15-61% на първата година) и тяхната поява зависи от големината и броя на туморите, техният грейдинг и стейджинг, наличие на Ca in situ. Приблизителният риск за рецидивиране или прогресия при даден пациент може да изчисли по EORTC scoring system and risk tables - https://www.evidencio.com/models/show/1025.


Поставихме си за цел да се установи честотата на рецидивиране през първата година след ТУР и да анализираме каква част от „рецидивите“ вероятно се дължат на неоптимален ТУР, т.е. ТУР, при който не е отстранен целият тумор в здраво. Проследихме цистоскопски 137 пациента (с хист. Диагноза Та 78 болни – 57%; с Т1 55 болни – 40%; с Тis 4 пациента – 3%) с първичен повърхностен мехурен карцином за период от 1 година след ТУР (2016-2017г.) по стандартен протокол, като регистрирахме рецидивите съответно на 3,6,9 и 12 месец.

 

 

Проследяването се извърши в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ и СБАЛОЗ – София, като болните са оперирани в различни урологични отделения в София и западна България. Рецидиви на мястото на предходната резекция приехме за резултат от нерадикален ТУР. Анализирахме придържането към EAU guidelines при лечението.
 

Регистрирахме общо 29 рецидива (11 с Та, 16 с Т1 и 2 с Tis), катo тези с Та бяха G1 и G2, в групата с Т1 – G2 и основно G3. Oтчетохме „субоптимален ТУР“ при 6 болни (1 с Та и 5 с Т1).

 

 

От 55 пациента с Т1 при 11 (G2 и G3) не е извършена вторична резекция по преценка на оператора, при половината (5 души) това е резултирало в „рецидив“ на мястото на резекцията до 12-тия месец.

 

 

Брой на рецидивите (в жълто), както и каква част от „рецидивите“  се дължат на нерадикален ТУР (в синьо)

 

При 7 болни в патологичния резултат не е описано дали туморът инфилтрира или не мускулния слой, но в епикризата са приключени като повърхностни (Т1). В 13% от всички в оперативните протоколи има пропуск в описанието на тумора (точен брой и размер).

Нерадикален ТУР като причина за „рецидив“ установихме при 1/5 от рецидивите. Отчита се непридържане към EAU guidelines по отношение на вторичната резекция при Т1 или G3 при 20% от ТУР. По тези guidelines е редно да се провежда вторична резекция при всички пациенти с T1G3.

 

Прави също впечатление по-ниският от очакваното процент на Тis, което вероятно се дължи на неоптимална патологична детекция и  последващо “подценяване“ на тумора.

 

У нас в немалък процент не се прилага правилото за вторичен ТУР и част от „рецидивите“ са де факто неостранени радикално първични тумори, което опорочава по-нанатъчното лечение. Внимание трябва да се обърне на изчерпателността на патологичния резултат, неговата точност, както и на подробното описание на туморите в оперативния протокол (брой, размер и местоположение).

Коментари