Публикация

Нов медицински стандарт по кардиология

Нов медицински стандарт по кардиология

Сертификат за дейности по кардиостимулация да се придобива след минимум 1 година обучение, предвижда проектонаредбата


Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане нова проектонаредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“.

В нея се определят дефиницията, основната цел и задачите на тази специалност

Създаването и внедряването на стандарт по кардиология в медицинската практика е от изключителна важност за осигуряването на адекватна кардиологична помощ за пациентите, за повишаване, поддържане и контрол на качеството в диагностичната, лечебната и профилактичната кардиологична дейност, а също така и за постигането на положителни крайни икономически резултати от тези дейности, посочват от здравното министерство.

 

Определен е обемът на кардиологичната дейност, осъществявана в лечебните заведения

за специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ. 

В момента в страната специалността „Кардиология“ се практикува от 1358 кардиолози

С цел осигуряване на качество се въвеждат изисквания за минимален годишен брой диагностични и терапевтични процедури на оператор в областта на високо специализираните дейности (ВСД): 
-    Ехокардиография - 500 изследвания годишно;
-    Инвазивна кардиология - 100 процедури годишно; 
-    Кардиостимулация - 80 процедури годишно, при имплантация на система за ресинхронизираща терапия/дефибрилатори;
-    Електрофизиология - 50 радиофреквентни аблации, при успеваемост 80%.

 

На база на тези препоръки се определя минималният обем дейности за дадено звено, тъй като

изискването на стандарта е да има минимум двама специалисти със сертификат по изброените високо специализираните дейности

Тези обеми се следят от съществуващите регистри за пейсмейкъри, инвазивни и електрофизиологични процедури. Този брой процедури е базиран на препоръките на Европейското кардиологично дружество, които са приети и преведени от Дружеството на кардиолозите в България и са достъпни на www.escardio.org/guidelines и www.cardiobg.com/препоръки, е записано в проектонаредбата.

 

В Раздел II на изискванията към задължителните и незадължителни структурни звена и дейности на клиника/отделение по кардиология е определен минималният брой кардиолози, а именно: един кардиолог за първо ниво, не по-малко от трима кардиолози за второ ниво и четири кардиолози за структура от трето ниво. 

 

„Тези изисквания към лекарския персонал целят да осигурят нормално 24-часово функциониране на общото отделение по кардиология. Един лекар трябва да обслужва максимално 10 легла. Ако лекуващият лекар извършва и интервенционални процедури, той може да обслужва максимално 6 легла.

Препоръчително е 75% от лекарския състав, но не по-малко от 50%, да притежава специалност по кардиология

Лекарите без специалност по кардиология, включително специализиращите лекари, работят задължително под ръководството на кардиолог“, се посочва в проекта на наредбата.

 

Нов стандарт по кардиология

 

Оттам става ясно, че дейности по отношение на пациенти с кардиологични заболявания може да се осъществяват като част от дейността на отделение/клиника от съответното или по-високо ниво на компетентност по медицинската специалност „Вътрешни болести“

 

В тези структури на лечебни заведения за болнична помощ се извършва диагностика на заболявания, които изискват провеждане на конвенционална трансторакална ехокардиография; диагностика и лечение на остри, обострени и хронични сърдечносъдови заболявания, без усложнено протичане и при които не се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури; лечение на вече диагностицирани на по-високо ниво на компетентност заболявания, при които терапевтичният подход и схема на лечение са уточнени и стартирани.

 

С цел постигане на минимално административно регулиране,

 

с проекта на наредбата се дава възможност за съвместно ползване на определено оборудване

и структури в болницата или в населеното място или въз основа на сключен договор с друго лечебно заведение.

 

С проекта се предлага минималната продължителност на срока за обучение за придобиване на сертификат за дейности по кардиостимулация да се намали от 2 години на 1 година, т.е. 6 месеца за базово и 6 месеца за експертно ниво. 
Промяната ще позволи оптимизиране дейността на структурите и улесняване достъпа, без да се влоши качеството на процедурите, изтъкват от здравното министерство.

 

Оттам посочват, че за лечебните заведения, получили разрешение за осъществяване на дейност в областта на специалността „Кардиология“,

няма да са необходими допълнителни инвестиции за привеждането им в съответствие с новата нормативна уредба

От проекта става ясно, че по данни на НЦОЗА от 2016 г. в страната функционират 2 747 кардиологични легла, от които 212 са интензивни кардиологични легла. 61% от тях са разкрити в 3 ниво на компетентност, 21% - във второ ниво, а 18 на сто - в първо ниво. 

 

Сертификат за дейности по кардиостимулация ще се придобива след минимум 1 година обучение


В мотивите към проекта се посочва, че въпреки достатъчната осигуреност с кардиологични легла (излишък от 153 легла според отменената Здравна карта)

решението за разкриване на структура по „Кардиология“ е въпрос на преценка на болничния мениджмънт

въз основа на капацитета на лечебното заведение, характера на осъществяваната дейност, обращаемостта на пациентите и други.

 

При вземането на решение следва да се има предвид, че по данни за НЦОЗА за 2016 г. средният разход за текуща издръжка на едно легло за година в структура от 3 ниво е 127 538 лв. за областни многопрофилни болници за активно лечение и 23 811 за структура 2 ниво на компетентност. Разликата се определя от изискването в структура от 3 ниво да има инвазивна кардиология. Средният годишен разход на едно легло в структура от 1-во ниво е между 19 000 - 25 000 лв.

 

„По отношение на необходимите финансови средства за осигуряване на минималния брой персонал съгласно изискванията на настоящия проект следва да се има предвид, че

всяко лечебно заведение самостоятелно определя размера на възнагражденията на служителите

при съобразяване с минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии. 

 

За 2018 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за медицинските специалисти, работещи в болница, е, както следва: за началник-клиника/началник-отделение – 1103 лв., за лекар – 987 лв., за старша медицинска сестра – 766 лв. и за медицинска сестра – 709 лв.“, става ясно от проектонаредбата.

 

 

С проекта на наредбата и мотивите към нея може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store


 

Прикачени файлове

pdf
Мотиви
pdf
Проект на наредба

Коментари