Публикация

Нови правила за задължителното застраховане на медици

Проектът за Наредба е публикуван в сайта на МЗ. Медиците се разделят на три групи според риска. Сваля се сумата на застрахователната премия


Министерство на здравеопазването публикува Проект на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С проекта на наредба се предлага минималната застрахователна сума при задължително застраховане по чл. 189 от Закона за здравето да бъде от 30 000 – 150 000 лв., и агрегатен лимит от 120 000 – 600 000 лв., в зависимост от вида лечебно заведение, в което се упражнява медицинската дейност и рисковата група (разграничени са три рискови групи в зависимост от медицинската специалност).

 

Ето какво се казва в доклада на министър Кирил Ананиев:

 

"Със застраховката „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ се покрива един специфичен риск. Този риск е определен в закона като увреждане от „виновно неизпълнение на професионални задължения“ на лицата упражняващи медицинска професия, т.е. не е свързан с всяка нежелана последица от медицинската дейност, а само с тази, която е настъпила вследствие виновното неизпълнение на професионалните задължения – например, нарушение на правила за добра медицинска практика, медицинските стандарти, алгоритми за поведение в лечебното заведение или по отношение на конкретна интервенция и други.

 

С проекта се предлага да се диференцират медицинските специалности в зависимост от вида на изпълняваната дейност (вида на лечебното заведение, в което се осъществява дейността) и присъщия на дейността риск в три групи.

 

Практиката показва, че рискът от увреждане е различен при различните медицинска специалности. Диференцирането на медицинските специалности и видовете дейности в зависимост от риска е възприето в изискванията към професионалната отговорност на медицинските специалисти в редица държави - членки на Европейския съюз (Словения, Финландия, Полша, Испания и др.). С проекта на наредба се предлага минималната застрахователна сума при задължително застраховане по чл. 189 от Закона за здравето да бъде от 30 000 – 150 000 лв., и агрегатен лимит от 120 000 – 600 000 лв., в зависимост от вида лечебно заведение, в което се упражнява медицинската дейност и рисковата група, в която попада лицето, упражняващо медицинска професия.

 

При определяне на минимална застрахователна сума по задължителната застраховка по чл. 189 от Закона за здравето е взета предвид честотата на обективизиране 4 на риска при този вид застраховки, изведен чрез съпоставката на данните за брой посещения при изпълнителите на медицинска помощ с броя на доказаните случаи на вреди, породени от виновното неизпълнение на професионалните задължения. В тази връзка следва да се има предвид, че общият брой хоспитализирани в системата на болничната медицинска помощ по данни на Националния център по обществено здраве и анализи за 2016 г., е 2 258 579 и 1 268 798 обслужени от центровете за спешна медицинска помощ.

Между 24 и 45 съдебни дела за лекарски грешки годишно

По данни на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. броят на посещенията в извънболнична помощ е около 26 000 000 посещения за първичната извънболнична медицинска помощ и 13 000 000 за специализираната извънболнична медицинска помощ годишно. От друга страна, проучването на съдебната практика показва, че заведените дела срещу лица, упражняващи медицинска професия, за причинени от тях вреди са между 24 – 45 годишно (общо около 240 за последните десет години), една трета от които са уважени от съда.

 

По отношение на размера на присъдените обезщетения принципът е, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Константната съдебна практика приема, че справедливото обезщетение е обусловено от личностната характеристика на пострадалото лице, характера и степента на уврежданията, броя на уврежданията при събитието, периода и интензивността на възстановяване, общите икономически условия при обективизиране на събитието, нивата на застрахователно покритие към релевантния за определяне на обезщетението момент и всички други относими фактори, обуславящи пълна репарация на вредата.

Обезщетенията - 60 000 лв. за средна телесна повреда, 150 000 лв. за смърт

Обобщената съдебна практиката показва, че при лека телесна повреда горната граница на осъждане за репариране на неимуществени вреди е до 10 000 лева; за средна телесна повреда - до 60 000 лева; за тежка телесна повреда - до 120 000 лева; за смърт – до 150 000 лева на наследник. Това са средни граници на съдебната практика, от които има и отклонения, но те са по-скоро изолирани. Средните параметри на обезщетенията, изплатени от застрахователите, в случаите на доброволно уреждане на спора са както следва: до 5 000 лева за лека телесна повреда; до 50 000 за средна телесна повреда; до 100 - 120 000 за тежка телесна повреда; 80 – 100 000 за смърт.

 

От извършения анализ на съдебната практика, включващ 22 дела по искове за неимуществени вреди, претърпени в резултат на допуснати лекарски грешки, през последните няколко години, приключили със съдебно решение, уважаващо иска, се установи, че по 15 от делата са присъдени обезщетения в размер равен или по-малък от 30 000 лв., по 4 от тях са присъдени обезщетения между 30 000 – 80 000 лв., и три са завършили с присъдени обезщетения над 100 000 лв. Посочената практика определя като 5 най-високо рискови специалностите хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология.

 

Конкретните стойности на предложените минимални размери на застрахователните суми са съобразени с посочената по-горе статистика на проява на специфичния риск от вреда, вследствие на виновно неизпълнение на професионални задължения, съпоставени със средните параметри на обезщетенията в Република България. Отчетено е и обстоятелството, че до влизане в сила на новия Кодекс за застраховане (1.01.2016 г.) средната застрахователна практика е да се покрива този специфичен риск до застрахователни суми, вариращи между 10 000 лева за медицински сестри и 30 000 - 100 000 лева за лекари за едно събитие, а в агрегат – до 300 000 лева. С приемането на проекта на наредба ще се намалят разходите на лечебните заведения за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия в тях.

Намаляват разходите на лечебните заведения

Това е така, тъй като към настоящия момент се прилагат общите правила на Кодекса за застраховането и предвидената в чл. 468, ал. 3 минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“, която е в размер на 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година. Очакването за намаляване на разходите на лечебните заведения е свързано от една страна с намаляването на размера на застрахователните суми, а от друга страна, с диференциране на застрахователните премии в зависимост от риска, присъщ на съответната медицинска дейност.

 

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации и е изготвена частична предварителна оценка на въздействието на проекта, която е съгласувана от дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет.

 

Проектът, както и докладът на министър Ананиев може да намерите в прикачените по-долу файлове. 

Прикачени файлове

pdf
Проект на Наредба
pdf
Доклад на министър Ананиев

Коментари