Публикация

Успешно стартира проектът перимед

По европейска програма ще бъде изграден Център за ''Персонализирана иновативна медицина''с акцент върху онкологията, онкохематологията и интензивната медицина


На 18 юни 2018 г. в Медицински университет – Пловдив се проведе стартова пресконференция по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

В пресконференцията взеха участие академичните ръководства на Бенефициентите, както и членове на екипите за управление и изпълнение на Проекта на трите партньорски организации. Присъстваха  представители на Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на асоциираните партньори и на медиите.

 

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – зам.-ректор МСПД на МУ–Пловдив, запозна участниците с Проекта и с неговите главни и специфични цели. Тя представи екипите по проекта и работните пакети, предвидените инвестиции, както и очакваните резултати от изпълнението на планираните дейности.

 

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на МУ – Пловдив и Ръководител на Проекта, заяви при откриване на събитието:

24 млн. лева не са много за голямата наука, но са сериозен бюджет за трите партниращи институции по проекта за ПЕРИМЕД. Надявам се, че изграждането на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука, иновации, пари прим. Надявам се, че този Проект ще успее да реализира тази формула.“

 

Кратки представяния на бъдещите дейности на научните екипи направиха и членовете на Научния борд на Проекта – проф. Илия Илиев от ПУ „П. Хилендарски“, Председател на Научния съвет, проф. Маргарита Касърова-Трайкова – ръководител на научния екип на МУ- Пловдив и проф. д-р Борис Шивачев – ръководител на научния екип на ИМК-БАН, София.

 Бенефициенти по проекта са Медицински университет – Пловдив (водеща организация), Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” към БАН.

 

 

 Бюджетът на проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е от м. март 2018 г. до м. ноември 2023 г (68 месеца).

Проектът предвижда изграждането на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето. Научноизследователските и иновационните дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Главната цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

 

Дейностите на Центъра за компетентност ще бъдат реализирани в три основни направления:

  1. Молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина и прилагане на персонализиран подход при терапията на критично болни пациенти;
  2. Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина;
  3. Биоинженерни технологии и биосензори.

Ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научноизследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научноизследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.

 

Коментари