Публикация

Интерактивни методи повишават преподавателските умения на учени

По време на Преподавателската академия млади учени се упражняваха да представят проект, да работят в екип и да използват правилно езика на тялото си.Следващият модул от обучението ще е през септември


През юни в гр. Стара Загора се проведе първият модул от Преподавателската академия – една от основните планирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.009 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите.

 

Учебната програма на модула „Комуникационни и презентационни умения” включваше лекции и семинарни упражнения, които да помогнат на постдокторантите, младите учени и хабилитираните преподаватели да развият своите преподавателски умения.

 

Лекциите, изнесени от проф. Благой Маринов и доц. Мария Токмакова – преподаватели в Академията, бяха разнообразни и практически насочени: „Вербална vs епистоларна комуникация“, „Език на тялото по време на презентация/работна среща“ и „Web-базирани средства (начини) за комуникация – блогове, професионални социални мрежи – LinkedIn, ResearchGate, Academia и др.“

 

Планираната преподавателска академия цели още изграждането на компетенции в сферата на научното ръководство и академичното преподаване с лекции на теми, като „Дисертация за научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ – структура, правила, изисквания, публикации“ и „Структура и подредба на мултимедийна презентация, презентационни параметри и дизайн“, както и „Управление на проекти. Комуникация с неправителствени (NGO) и пациентски организации.“

 

Обучението в Преподавателската академия е базирано на интерактивните методи, които въвличат и ангажират участниците, провокират тяхната активност, стимулират творческото им мислене и изграждат практически умения. Особен интерес сред всички предизвикаха семинарните упражнения. Те дадоха възможност на обучаващите се да покажат способностите си, както и новите неща, които са усвоили от опитните преподаватели.

 

Участниците в Преподавателската академия бяха разделени на групи и на всяка група бе поставена задача да подготви презентация на различна тема, свързана с уменията да се прави научен маркетинг, да се мотивира и да се привличат партньори. Така проведеното обучение помогна да се развият умения за работа в екип, за по-добро разбиране на чуждото мнение и приемане на различията, както и осигуряването на непрекъсната обратна връзка, което помага на преподавателите да предложат знания и информация, необходима на участниците.

 

Второто семинарно упражнение включваше индивидуални презентации на представителите на четирите групи, като всяко представяне беше записано с видеокамера.

Двете семинарни упражнения бяха последвани от оценяване на показаните презентационни и комуникационни умения и даване на конкретни насоки за подобряване на всяко представяне.

 

Първият модул на Преподавателската академия завърши с тест за усвоените знания и умения.Висока оценка за професионализма на лекторите, както и за активността и креативността на участниците в първия модул на Преподавателската академия дадоха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на Медицински университет – Пловдив, проф. Виктория Сарафян – Ръководител на Проекта, и проф. Мариана Мурджева – Координатор на Проекта.
 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментари