Публикация

Конкурс за старша медицинска сестра

Конкурс за старша медицинска сестра

МБАЛ "Доверие" АД – гр. София, ж.к Овча купел 2, ул. „Фридрих Грюнангер” 2, на основание чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал.6 и ал.7 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности, с място на работа гр. София, ж.к. Овча купел 2, МБАЛ Доверие АД:

 

II. Старша медицинска сестра /лаборант/ рехабилитатор, на следните отделения и лаборатории:

 

1.    Старши медицински лаборант в МДЛ по клинична лаборатория;

2.    Старши рентгенов лаборант в отделение по образна диагностика;

3.    Старша медицинска сестра в отделение по хирургия;

4.    Старша медицинска сестра в отделение по урология;

5.    Старши рехабилитатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Да имат висше образование, степен бакалавър или магистър по специалността „Управелние на здравните грижи”;
 • Да имат завършено медицинско образование по съответната специалност
 • Да имат трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра/медицински лаборант/ рентгенов лаборант/ рехабилитатор/;
 • Да са членове на БАПЗГ;

необходими документи за участие в конкурса:

 

 • Заявление за участие в конкурс-свободен текст
 • Копие на документ за самоличност;
 • Документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността”Управление на здравните грижи”;
 • Копие от диплома за придобито медицинско образование по съответната специалност/по профила на отделението/;
 • Сертификати за допълнителни обучения и квалификации;
 • Документ за стаж по специалността - Препис-извлечение по трудова книжка;
 • Документ за медицински преглед;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Професионална автобиография;
 • Проект на тема ”Управление на здравните грижи в съответното отделение на МБАЛ „Доверие” АД" - писмена разработка в запечатан плик
 • Удостоверение от БАПЗГ

Конкурсът ще се проведе  със събеседване по въпроси от областта на здравния мениджмънт и управление на здравните грижи и действащата нормативна уредба , прилагана при управлението на лечебните заведия и писменото изложение  по проект на тема за съответната длъжност

 

Критерии за оценка.

 

1. Степен на реална приложимост на разработения проект;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие с медицинска насоченост;

4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването.

 

Критерий за оценка на събеседването:

 

1. Обосновано представяне на целите и задачите на болницата за главна медицинска сестра и съответното отделение за старша;

2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

3. Защита на писмен проект.

 

Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

 

Срок и място за подаване на документите:

 

Необходимите документи със Заявление за участие в конкурса- свободен текст и писменото изложение в запечатан плик се подават в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ„Доверие"АД, гр.София, ж.к.Овча купел, ул.Фридрих Грюнангер 2.

Сорк за подаване на документите един месец от публикуването на обявата на официалния интернет сайт на лечебното заведение и в печатно издание на национален ежедневник

След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от "Човешки ресурси" на болницата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта. Телефон за връзка 02/4036410 и 0882112071

Коментари