Публикация

Мария Чернева за неморалните и неетичните практики

Мария Чернева за неморалните и неетичните практики

Журналистът Мария Чернева продължава своята битка срещу клеветата:

 

 

Вече трябва да е ясно, какво се случва, когато някой решава да оклевети журналист.....

Какви зависимости и интереси движат ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ в надзора на здравната каса ... макар и в жанра жалба към адвокатската колегия, това е интересно четиво.

(текстът е от стената на журналистката, в края на материала може да видите прикачените документи)

 

ДО Адв. Ивайло Данов
Председател на Софийска адвокатска колегия

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е К Ъ М Ж А Л Б А

 

УВАЖАЕМИ АДВ. ДАНОВ,

На 06.07.2018 г. депозирах в деловодството Ви жалба
с вх. № 4492. Според информацията, която получих, тя все още не e разгледана от Вас, поради което си позволявам да я допълня с факти, които смятам за релевантни по отношение ангажирането на дисциплинарна отговорност на адв. Пламен Енчев Таушанов. Както вече сте запознати, адв. Пламен Таушанов е председател на юридическо лице с нестопанска цел „Българска асоциация за закрила на пациентите“, която си поставя за цел да се грижи за гарантиране правата на българските граждани в качеството им на пациенти. Законът за здравето поставя изисквания за подобен род организация, както и възможност те да получат „национално представителство“. Според официални данни от Министерството на здравеопазването, получени по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че „Българската асоциация за закрила на пациентите“ е подала заявление на 09.07.2017г. да бъде призната за национално-представителна пациентска организация, едва 2 години след излизане на заповедта (на 16.10.2015) на Министерството на здравеопазването, която дава този статут на асоциацията. Това ме кара да смятам, че процедурата е опорочена. Въпреки този съществен порок, адв. Таушанов регулярно заема различни постове – напр: член на надзорния съвет на НЗОК, негов представител е и член на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца.

 

С изненада установих, че неморалните и неетични практики на адв. Таушанов не се свеждат само до изложеното дотук. По гражданско дело № 464 от 2013 година по описа на Окръжен съд София, адв. Таушанов е представлявал лечебно заведение по дело, заведено срещу пациент. Това противоречи на изначалната концепция на представляваната от него организация, но и се явява нарушение на Закона за адвокатурата, тъй като адвокатът няма право едновременно да консултира две противопоставящи се/ спорещи страни, каквито са били пациентите и лечебното заведение.

Намирате ли за допустимо да се водят подобен род дела чрез посредничеството на неправителствена организация? Поставят ли тези действия на адв. Таушанов под съмнение както неговия професионализъм, етика и морал, така и преследваните от организацията, която представлява, цели?

Позволявам си да представя на Вашето внимание копие от договор за правна помощ и съдействие на МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД, от адвокатския кочан на адв. Пламен Таушанов. Освен впечатляващото възнаграждение, в договора за отбелязване е и предметът му: „измерване на пациентската удовлетвореност“, което определено не е адвокатска дейност. Този документ е особено важен, тъй като към датата на договора адв. Пламен Таушанов е представител на гражданите/ пациентите в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Договорът показва намерение за обвързване от страна на адв. Таушанов с лечебно заведение, което се бори по това време да сключи договор с НЗОК. И е повече от неуместно представител на адв. Таушанов да влиза в договорни отношения с лечебно заведение. В приложение Ви представям копие на стенограма от заседание на НС на НЗОК от 29 юни 2016 г., скоро след датата, посочена на договора между Таушанов и МБАЛ "Уни хоспитал", Панагюрище. На това заседание адв. Таушанов, без да декларира конфликт на интереси, е изказал становище (стр. 9) за нуждата да бъде сключен договор по изключение с болницата в Панагюрище и е гласувал за това решение.
Запозната съм, че адвокатските кочани се завеждат в съответната адвокатска колегия, вероятно не би представлявало трудност за Вас да установите има ли и други договори между адв. Пламен Таушанов и лечебни заведения, както и какъв е техният предмет? 

 

След като дадох гласност за това как пострадах от жалбата на адв. Таушанов към ръководството на БНТ, с мен се свързаха много граждани, пожелали да допълнят още факти относно професионализма, качествата, морала и етиката на този български адвокат. Предоставени ми бяха снимки от голяма столична болница, от които е видно, че на всеки етаж в болницата има поставени пощенски кутии за жалби от пациенти до представляваната от адв. Таушанов организация. Логично е да се предположи, че тези отношения също се скрепени с договори и вади на преден план въпроса „чий интерес би защитавал адв. Таушанов, ако пациент се жали срещу болницата, с която той има договор за проучване на удовлетвореността на пациентите?“

Пациенти от Добрич, пък изпратиха снимки от посочения адрес на регионално представителство на БАПЗ. Както става ясно - няма офис на организацията.

Коментари