Публикация

Конкурси за заемане на длъжности за срок от 3 години в НКБ

Конкурси за заемане на длъжности за срок от 3 години в НКБ

МБАЛ Национална кардиологична болница обявява конкурси за заемане за срок от три години на следните длъжности:

  • началник на Клиниката по нервни болести;
  • началник на Отделението по педиатрия;
  • началник на Клиниката по кардиология;
  • началник на Отделението по интензивно лечение (Спешна кардиология) към Клиниката по кардиология;
  • главна медицинска сестра.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за участие в конкурсите за началници на клиника/отделение следва да имат призната медицинска специалност по профила на съответната болнична структура и съобразно съответния медицински стандарт. Кандидатите за участие в конкурса за главна медицинска сестра следва да имат призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

Кандидатстване

Кандидатите за участие в конкурсите следва да представят:

  • заявление за кандидатстване в свободен текст;
  • копия от дипломи за образование, квалификация и специалност;
  • справка за трудов стаж (или препис от трудова книжка);
  • разработка на тема „Развитие на клиниката (респ. на отделението или на здравните грижи) за тригодишен период“, представена синтетично в обем не повече от 10 страници, включително схеми, диаграми и други приложения.

Срокът за подаване на документите е 27.08.2018 г.

 

Начин на провеждане на конкурсите

Конкурсите се провеждат от комисия, чрез оценяване на писмените разработки на кандидатите на тема „Развитие на клиниката (респ. на отделението или на здравните грижи) за тригодишен период” и оценяване на база устно събеседване с кандидатите.
Кандидатите могат да получат копия от длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и друга информация относно конкурсите от г-жа Ал. Кирова, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 02/921 1234.

Коментари