Публикация

Кога и как се дава информирано съгласие за извършване на медицински дейности

Кога и как се дава информирано съгласие за извършване на медицински дейности

Законът за здравето ясно и точно регламентира извършването на необходими медицински дейности като всички те се осъществяват след ясно и точно изявено медицинско съгласие от страна на пациента. Регламентирани са и стъпките, които трябва да бъдат предприети, ако пациентът е непълнолетен или в съответно психическо състояние.

Как се изразява информирано съгласие - говори законът

Чл. 87  Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.
Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител.
Съгласието на родителя или попечителя не е необходимо при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години. Конкретните видове дейности по консултиране, профилактичните прегледи и изследванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Какви права имаме като пациенти

 Когато пациентът е малолетен или недееспособен,

информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.
Когато за непълнолетен или малолетен, настанен по съдебен ред извън семейството, съгласието на родител, попечител или настойник по ал. 2 и 4 не може да бъде получено своевременно, информирано съгласие изразява лице, на което са възложени грижите за отглеждане на детето след положително становище на дирекция "Социално подпомагане".
Когато непълнолетният или малолетният е настанен временно по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето, информираното съгласие  се изразява от дирекция "Социално подпомагане".


При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие

то се изразява от лицата, определени по реда на чл. 162, ал. 3.

Чл. 88.За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина)

уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, лицето относно:

  • Диагнозата и характера на заболяването;
  • Описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
  • Потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
  • Вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.                                                  Медицинската информация по ал. 1 се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител на лицето по чл. 87, ал. 5 и на дирекцията по чл. 87, ал. 6, както и на лицата по чл. 162, ал. 3, своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.

 информирано съгласие при операция

При хирургични интервенции,

Чл. 89. обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.
Дейностите  могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му и:

Физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие;
 е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител от лицето по чл. 87, ал. 5, от дирекцията по чл. 87, ал. 6 или от лицето по чл. 162, ал. 3 в случаите, когато законът го изисква.
За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите по ал. 1 могат да се извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия.

Отказ от медицинска помощ

Чл. 90.Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, лицето по чл. 87, ал. 5, дирекцията по чл. 87, ал. 6 или лицето по чл. 162, ал. 3, може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.
Отказът  се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.
 Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, лицето по чл. 87, ал. 5, дирекцията по чл. 87, ал. 6 или лицето по чл. 162, ал. 3, не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа по ал. 1, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.
В случаите, когато е налице отказ по ал. 1 и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.
Пациентът може да оттегли отказа си по ал. 2 по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне на лечебно-диагностичния процес.

Чл. 91. Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.

Коментари