Публикация

Промени в Закона за здравето предлагат от МЗ

Промени в Закона за здравето предлагат от МЗ

На сайта на Министерство на здравеопазването е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. В него се съдържат важни промени, които са в различни насоки. Общественото обсъждане на проектозакона продължава до 5 септември 2018 г. 

 

Може да видите текста на законопроекта по-долу.


Забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места вече ще включва и използването на водна лула (наргиле), несъдържащи тютюн. Потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.

 

Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. Това се казва в доклада на министър Кирил Ананиев, с който се мотивират готвените промени.  Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система,
сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация – до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето. При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите). Търговски обекти, които не спазват забраната, може да бъдат затваряни - в чл. 38. 


Цели се и постигане на по-ефективен контрол, като в разпоредбата на новия чл. 232 се
разширява кръгът на контролните органи, които да установяват самостоятелно нарушенията на забраната за пушене. Освен държавните здравни инспектори от регионалните здравни инспекции в проверките ще участват също от инспекцията по труда, контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и лица, определени от кметовете на общините.

В допълнителните разпоредби се уточнява и определението "закрито обществено място". 

 

Новости има и националните центрове по проблемите на общественото здраве, като се подчертава и ролята им при разработването и изпълнението на политиките на Министерство на здравеопазването в областта на общественото здраве.

 

Регламентира се правомощието на министъра на здравеопазването със заповед да
определя национални референтни лаборатории в структурата на националните центрове по проблемите на общественото здраве, в областите на дейност на съответния център, както и ясни критерии и изисквания за определянето им.

 

Предлага се провеждането на епидемиологични проучвания за установяване на
зависимост между замърсяването на околната среда и здравното състояние на населението от министъра на здравеопазването да се организира по искане на държавните органи, които извършват анализ, оценка и контрол на параметрите на околната среда, след предоставяне на данни от осъществен мониторинг, удостоверяващи трайно и над допустимите норми замърсяване на околната среда. 

 

Със законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори.
Понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005 – 2015 г.). Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020), приета от Народното събрание.

 

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с повишаване на ефективността
на контрола, осъществяван от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Предлага се допълнение в чл. 116б, ал. 1 с нова т. 15, като се въвежда правомощие на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ да дава задължителни предписания при нарушение на изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността, вътрешният ред и/или управлението на лечебното заведение.

 

В разпоредбата на чл. 116б, ал. 1 се предлага и допълнение на т. 10 по отношение на
видовете лечебни заведения, за които Изпълнителна агенция „Медицински одит“ може да прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност, когато са нарушени правата на пациента и не са спазени утвърдените медицински стандарти. Допълнението се налага предвид измененията в Закона за лечебните заведения, с които в чл. 10 от закона са предвидени нови видове лечебни заведения.


Предлага се изцяло нова редакция на разпоредбата на чл. 221, с която се въвеждат
санкции за лицата, които нарушават правата на пациент, регламентирани със Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му – физически лица и лечебни заведения. Направеното предложение е продиктувано от съществуващата празнота в закона и оставането извън обхвата на санкционна норма на всички физически лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента. Макар в тези случаи да се прилага общият състав на чл. 229, ал. 1 от Закона за здравето, е отчетена необходимостта от въвеждане на специална норма за нарушители – физически лица. Размерът на глобите и имуществените санкции е съобразен систематично с рамката на останалите глоби и имуществени санкции по Закона за здравето.

 

Вижте пълния текст на предлаганите промени, както и доклада, и мотивите на министър Кирил Ананиев в прикачените файлове по-долу. 

Прикачени файлове

pdf
Законопроект
pdf
Мотиви
pdf
Доклад на МЗ

Коментари

Predlalaganite promeni sa kozmetika a ne reforma!

д-р Шопова го каза съвсем точно - много думи зад които се крият козметични промени, реформа няма и няма и да има докато БЛС не се събуди.

Нищо съществено,само променени думи и изрази ,със същото значение ,като в предходните законови разпоредби. Без истинска промяна в полза на хората-нито за лекари,нито за пациенти!

Анонимен
12 авг 2018 16:13

БЛС не достатъчно компетентен по скоро доста манипулиран от управляващите, реформите в здравеопазването трябва да са радикални.Да стане това е нужно обединяването на лекарите в Асоциация на специалистите от всички браншове и приемане на адекватни реформи.

Анонимен
13 авг 2018 15:43

Колеги от БЛС  събудете се.  Предсетел и комисии кога българският лекар ще има права  ?Кога ще Лекарският съюз ще тропне по масата пред всички управляващи ?