Публикация

Какви са правата на пациентите?

Какви са правата на пациентите?

Целият екип на Медицински комплекс „Св. Св. Козма и Дамян”, осъществява своята дейност за диагностика и лечение при преимуществено зачитане правата и достойнството на пациента, ръководейки се от най-добрите европейски практики в бранша. Нашата висша цел е скорошното и ефективно възстановяване на всеки пациент.

 

Всеки пациент, потърсил помощ при нас, ИМА ПРАВО:

1. Да получи своевременна , достатъчна и качествена медицинска помощ , независимо от неговия пол, възрасти етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на друг специалист, който се грижи или отговоря за координацията на грижите за него.
3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечения.
4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях.
5. Да бъде насочен своевременно към изследвания и лечение чрез утвърдени от медицинската наука методи.
6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията , свързани с диагностиката и лечението му , да се проведат дискретно.
7. Да получи пълна информация и обяснение , когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
8. Да се възползва от подкрепата на семейството , роднините и приятелите си по време на лечението му.
9. Да бъде запознат с правилата за осъществяване на прегледи и консултации на медицинския център и задълженията, които засягат поведението му като пациент в МБАЛ Св. Св. Козма и Дамян”
10. Да бъде запознат с разходите по лечението му , независимо от източника на плащане.
11. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и администрацията на болницата , когато правата му , посочени в Хартата за правата на пациента са накърнени.


ЗА ПАЦИЕНТИ които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение , горепосочените права се предявят от техните законни представители.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА:

1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да крие информация , която е важна за диагностициране и лечение на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6. Да спазва правилата за болнично лечение в комплекса.

7. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

 

Снимка: https://www.irishtimes.com

Коментари