Публикация

Конвенционална онкотерапия реалност и проблеми

Конвенционална онкотерапия реалност и проблеми

Обзорът е дело на колектив: д-р Христо Дамянов, д.м. д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов, проф. Л. Аврамов

 

"Медицински център за интегративна медицина", София

 

Целите, които си поставя настоящият литературен обзор са да се представят в обобщена форма известни и по-малко известни факти, илюстриращи възможностите, проблемите и ефективността на конвенционалната терапия при лечението на онкологичните заболявания. Надеждата ни е тази информация да стимулира един бъдещ професионален и обществен дебат, насочен към промяна в концепцията на съвременната онкотерапия, с основна идея - постигане на реален прогрес при решаването на значим медицински и социален проблем.

ДОСТИЖЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОДЕРНАТА КОНВЕНЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА

През 1995 г. излиза книгата на Харвардския възпитаник д-р Andrew Weil - Spontaneous Healing, в която той обобщава и представя възможностите на конвенционалната медицина по един разбираем и достъпен начин - това което медицината лекува успешно и това което тя не може. Според него областите, в които конвенционалната медицина има неоспорими достижения са: диагностика на комплексни медицински проблеми, диагностициране и корекция на хормонални нарушения, диагноза и лечение на спешни случаи в медицината, лечение на травми и ортопедични заболявания, реконструктивна и козметична хирургия, лечение на остри бактериални инфекции с антибиотици, превенция на инфекциозни заболявания с имунизации. Областите, в които конвенционалната медицина има ограничени възможности включват: лечение на преобладаващата част на хронични дегенеративни заболявания и онкологични заболявания, вирусни заболявания, алергични и автоимунни заболявания, психосоматични и ментални заболявания (1). За съжаление изминалият период от време, след тези заключения, не промени съществено ситуацията и ние сме все още с очаквания за съществени промени и напредък.

КОНВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В арсенала на конвенционалната онкология основно приложение намират три основни метода: оперативен, химиотерапия и лъчетерапия. Значително по-малко приложение имат и допълнителни методи, като имунотерапия и хормонотерапия. Приложението на имунотерапията е по-скоро в сферата на експерименталните проучвания, докато хормонолечението намира приложение предимно при рак на гърдата и рак на простатната жлеза. Резултатността от лечението се отчита от онколозите по общоприетия принцип за медицина базирана на доказателствата. В практиката е прието резултатността от тези методи на лечение да не подлежи на съмнение и критика. Онколозите са задължени да използват само приетите за стандартни методи и да отхвърлят всякакви други методи за лечение.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Тук е необходимо да се направят някои терминологични пояснения.

 

Излекуване на онкологично заболяване. Това означава, че между група от лекувани пациенти с определено онкологично заболяване има еднаква честота на смъртност, като смъртността на сравнима група от здрави хора от същата общност. В научната литература няма данни за подобна честота на смъртност, поради което използването на термина излекуване при онкологичните заболявания е подвеждащ. По тази причина терминът излекуване е заменен с 5 годишна преживяемост без наличие на заболяване.

 

Ремисия е медицински термин, с който се означава временното намаляване или даже изчезване на симптомите на дадено заболяване, в резултат на приложеното лечение. В зависимост от степента на намаляване на субективните и обективни признаци на заболяване различаваме пълна и частична ремисия. Този термин определя наличието или липсата на контрол на заболяването, в резултат от приложеното лечение и е реален показател за ефекта от проведеното лечение, но не е синоним на излекуване.

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

В практиката намират приложение следните методи:

 

Епизодична информация или информация от индивидуален случай на лечение. Често в тази информация се съдържат различни методи на лечение, при което лечебният ефект за всяко от леченията не може да се определи, поради което този метод е полезен единствено като ориентир за бъдещи проучвания.

 

Честота на преживяемост. Отчита се 5 годишната преживяемост на лекуваните, като се сравнява с тази на контролна група от подобни пациенти, лекувани със същото лечение в миналото. Този метод или показател не е достатъчно достоверен поради това, че в хода на лечението много други фактори могат да повлияят на данните за преживяемостта.

 

Клинични изпитвания (опит). Резултатите от лечението се представят в 4 категории: пълно повлияване (липса на тумор), частичен ефект (над 50% намаление на туморния размер), стабилизация (под 50% намаление на туморния размер), прогресиране (нарастване на тумора). Ефективност на лечението се приема при намаление на туморния размер над 50%. В по-ново време липсата на прогресия на заболяването или намаление на тумора под 50% се определя с термина стабилизация. Логически, стабилизацията на заболяването влиза в категорията ремисия. Недостатък на метода е, че въпреки постигнатото намаление на тумора, това може да не се отрази на преживяемостта.

 

Рандомизирани клинични проучвания. При тези проучвания се сравняват две групи, едната от лекувани пациенти, а другата контролна. Резултатите се отчитат по отношение на преживяемост или смъртност в двете групи. Това е най-достоверния метод за преценка на ефективността на лечението.

 

Статистическите данни от приложението на различните способи за оценка на ефективността на лечението са основание за приемането или отхвърлянето на даден метод на лечение. Всички приети от конвенционалната медицина методи за лечение налагат и съответни стандарти, с претенциите че предоставят най-добро качество на лечение.

 

Някои данни относно коректността на статистическите данни обаче изискват внимателна преоценка. Ето някои от по-съществените факти, демонстриращи дефицита на достоверност на използваните статистически данни по отношение наложените в конвенционалната медицина методи на лечение (2,3,4):

 

Проучванията, които доказват, че ранното диагностициране на туморите и ранната операция водят до удължена преживяемост не отчитат, че в проучванията са включени и предракови състояния, променен стил на живот и използването на други неконвенционални методи на лечение. Известно е, че предраковите състояния нерядко не водят до раково развитие и без лечение. Включването на предраковите състояния в общата статистика на раковите случаи от една страна увеличава броят им, а от друга намалява броя на смъртните случаи. Напредъкът в резултатите от лечението по отношение удължената 5-годишна преживяемост през последните години, отчитан в сравнителните статистически данни не е съобразен със завишените възможности на съвременната диагностика да открива туморите в значително по-ранен стадий.

 

В сравнителните проучвания за преживяемостта на пациентите, лекувани с химиотерапия и лъчетерапия не се отчита, че не всички пациенти завършват пълния курс на лечение, докато в контролната група се отчита всеки смъртен случай.

 

Проучванията, които отчитат временно намаляване на туморния обем не винаги отчитат преживяемостта, а в случаите когато се отчита, не се взема под внимание починалите в резултат от лечението.

 

Поради неясното диференциране на случаите с раково специфична смъртност и смъртност свързана с лечението, статистическите данни при отчитането на ракова смъртност не дават реални резултати за преценка на ефективността и напредъка на използваните методи за лечение. В редица изследвания по отношение на раковата смъртност се повдига сериозния въпрос за надценяване и подценяване на статистическите данни при отчитането й. Подценяване на смъртността в резултат от лечението има тогава, когато се вземат под внимание само смъртните случаи непосредствено след лечението, като се пропускат вторичните или късни усложнения, водещи до смъртност. Честа практика е ракова смъртност по причина на лечението да не се разграничава от раково специфична смъртност и в тези случаи е налице надценяването й.

 

Липсват сериозни статистически данни по отношение на качеството на живот на лекуваните с конвенционални методи.


 

Пълният литературен обзор на научните данни относно възможностите за лечение на ракови заболявания на стандартната онкология, можете да намерите в прикачения към материала pdf файл:

Прикачени файлове

pdf
литературен обзор на научните данн...

Коментари

Здравейте! Бих искала да ви информирам, че има и нов метод за озонотерапия, с микрокапсулиран озон, който се приема орално с вода, преминава стомаха и в дванайсетопръстника, началото на тънките черва озонът се освобождава от микрокапсулата и полимфата достига до кръвта. Продуктът е PREMIUM60 под формата на ампули. При тежки заболявания дава много добри резултати в съчетание с досегашните методи.
Благодаря! Надявам се да е от интерес.