Публикация

Какво означава денонощен достъп до медицинска помощ

Какво означава денонощен достъп до медицинска помощ

Много хора смятат, че денонощна медицинска помощ, която трябва да им осигурява техния личен лекар означава, че могат да му звънят денонощно и той винаги трябва да е на разположение. Затова решихме да изясним точно как стоят нещата.

Четем закона:

Общопрактикуващите лекари трябва да осигуряват постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица

От 01.01.2011 г. за първи път е въведена възможността определени видове лечебни заведения да разкриват дежурни кабинети – това са груповите практики за първична медицинска помощ, груповите практики за специализирана медицинска помощ, медицинските центрове, медико-денталените центрове и диагностично-консултативните центрове.

Общопрактикуващ лекар, регистрирал индивидуална практика за ПИМП, може да осигурява постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица от своя регистър:

Като сключи договор с лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет –

  • групова практика за първична извънболнична медицинска помощ;
  • групова практика за специализирана медицинска помощ;
  • медицински център, медико-дентален център или диагностично-консултативен център.

Индивидуално, чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар (ОПЛ).

Коментари