Публикация

Големите частни болници могат да кандидатстват за еврофинансиране


От днес започва процедурата за конкурентен подбор на проекти по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013 г.”.

Проектите са за технологична модернизация в големи предприятия и за тях могат да кандидатстват също и големите частни болници в страната, съобщи Министерството на здравеопазването.

Управляващ орган е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а междинно звено по Приоритетна ос 2 е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Обявената процедура за безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Откритата процедура е с определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 58 674 900 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7.09.2010 г., 16:00 часа.

Максимално допустимата продължителност на индивидуален проект е 24 месеца от влизането в сила на договора. Специфичните критерии на кандидатите включват минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009 г.), както и реализирани нетни приходи от дейността за последната финансова година минимум 5 млн. лв.

Допустими инвестиции в рамките на проектите са :
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо дълготраен материален актив и пряко свързано с производствения процес и неговото управление.
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление.

Изрично е изискването за внедряване на нов за кандидата продукт, процес, услуга или технология, които са на пазара не повече от 2 години преди обявяване на процедурата.
Основната цел на проектите е разширяване на дейността на предприятието, диверсификация на продуктите или услугите и постигане на фундаментална промяна на цялостния производствен процес.
  
Груповите практики на общопрактикуващите лекари също ще могат да кандидатстват за финансиране по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Очаква се процедурата за това да започне в рамките на следващите 1-2 месеца.

Основната цел, която е заложена, е реализирането на проектите да доведе до повишаване на качеството и ефективността на груповите практики. Тези от тях, които спечелят проекти за финансиране, ще получат възможност да се оборудват с техника, както и да подобрят информационните си комуникации.

По друга оперативна програма на МТСП - „Развитие на човешките ресурси”,  българските лекари ще могат да кандидатстват за финансиране на специализации. Като приоритетно изискване ще бъде заложено финансиране на кандидатите, които желаят да специализират „спешна медицина”. 

 

Коментари