Публикация

Започва търг за доизграждането на електронната здравна система

Започва търг за доизграждането на електронната здравна система

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за доизграждане на националната здравна информационна система.

 

Предвидените средства по нея са в размер на 4 милиона 125 хиляди лева без ДДС

Те са осигурени по оперативна програма „Добро управление“ (2014 – 2020 г).

 

Търгът е за „избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, уточнява ведомството.

Обществената поръчка включва 5 обособени позиции

• разработване на регистри;
• разработване на подсистема за електронни административни услуги;
• изграждане на здравно-информационен портал;
• изграждане на електронно медицинско досие/ електронен здравен запис;
• изграждане на електронна рецепта и електронно направление.

Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 часа на 1 октомври

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание на 2 октомври от 14:00 часа.

 

Ето и подробности (в прессъобщение на МЗ):

 

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017 г., проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., Министерството на здравеопазването обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, включваща пет обособени позиции.

 

Проектът е част от концепцията за изграждане на електронното управление у нас

заложен в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014-2020 г. Основна цел на проекта е изграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС). Това ще доведе до значително подобряване на качеството и ефективността на процеса на здравеопазване, посредством използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилно здравеопазване.

 

Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС“
Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

 

Обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги
Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

 

Обособена позиция № 3 - „Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно-информационен портал“
Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

 

Обособена позиция № 4 - „Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис“
Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на позицията, е до 9 (девет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

 

Обособена позиция № 5 – „Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление“
Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка за всички обособени позиции възлиза на 4 125 000,01 лв. (четири милиона сто двадесет и пет хиляди лева и една стотинка) без включен ДДС.
Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 часа на 01.10.2018 г. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание на 02.10.2018 г. от 14:00 часа.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store

Коментари