Публикация

Съдът спря изискването за фабрично нова онкоапаратура в болниците

Съдът спря изискването за фабрично нова онкоапаратура в болниците

Петчленен състав на Върховния административен съд спря действието на §3, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

 

Според същия не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени.

„Фабрично нова апаратура“ се дефинира като апаратура неинсталирана (немонтирана) и неупотребявана

в периода от производството й до доставката й на крайния потребител, като този период не надвишава две календарни години.

 

Спирането на действието на акта е по жалба на Центъра за защита правата в здравеопазването и МБАЛ – „Медицински комплекс Свети Иван Рилски“ ЕООД. Ответник е министърът на здравеопазването.

 

В мотивите на съда се казва, че

основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда

Тя може да бъде както имуществена - загуба или пропусната полза, така и неимуществена. Настъпването й следва да е достатъчно вероятно. В случая, от събраните по делото доказателства по несъмнен начин е установено, че предварителното изпълнение на оспорения подзаконов административен акт ще причини значителни имуществени вреди на оспорващия МБАЛ – „Медицински комплекс Свети Иван Рилски“ ЕООД.

 

Като се има предвид, че правилото на оспорения § 3, ал. 2 от ПЗР на наредба регламентира, че не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова и с оглед легалната дефиниция на понятието, то се налага извод за наличие на значителни и труднопоправими вреди не само за лечебното заведение – жалбоподател, а и за пациентите, чието лечение ще бъде възпрепятствано до въвеждане на апаратура за лъчелечение, която е фабрично нова по смисъла на наредбата.

 

В случая

следва да се вземат предвид и интересите на пациентите, нуждаещи се от този вид лечение

което следва от предмета на дейност на жалбоподателя - сдружение Център за защита правата в здравеопазването, която е свързана с представителство и защита на правата на юридически и физически лица, организации и сдружения в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални и други дейности, произтичащи от нормативните актове.

 

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Коментари