Публикация

Автоматичните външни дефибрилатори имат решаващо значение за спасяване на пострадал с внезапен сърдечен арест

Автоматичните външни дефибрилатори имат решаващо значение за спасяване на пострадал с внезапен сърдечен арест

Още през 2012 г. Европейския парламент с документ P7_TA (2012) 0266, базирайки се на медицинската статистика, насърчава обучението за и използването на автоматичен външен дефибрилатор и от немедицински лица с цел значимото увеличаване на шанса за оцеляване на пострадал с внезапен сърдечен арест. 

 

Декларация на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. за създаване на Европейска седмица за повишаване на информираността

относно сърдечния арест:

 

Европейския парламент,
- позовавайки се на член 123 от своя Правилник,


А. като има предвид, че в Европа всяка година приблизително 400 000 души претърпяват извънболничен внезапен сърдечен арест, като процентът на оцеляване е под 10%;


Б. като има предвид, че оцеляването на повечето очевидно здрави пострадали зависи от приложената от свидетели кардиопулмонална ресусцитация (КПР) и ранната дефибрилация, и като има предвид, че намесата в рамките на 3-4 минути може да увеличи шанса за оцеляване до над 50%;


В. като има предвид, че в Европа програмите за поставяне на автоматични външни дефибрилатори (АВД) на обществени места се прилагат само частично;


1. Призовава Комисията и Съвета да насърчават:

  • приемането на публични програми за поставяне на АВД на обществени места и обучение на обществото във всички държави-членки,
  • адаптирането на законодателството, за да се улесни извършването на КПР и дефибрилация от немедицински лица,
  • систематично събиране на данни за обратна връзка и управление на качеството на всяка програма;


2. Призовава Комисията и държавите-членки да създадат Европейска седмица за повишаване на информираността относно сърдечния арест, насочена към повишаване на осведомеността и образованието на широката общественост, лекарите и здравните специалисти;


3. Призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при приемането и прилагането на национални стратегии за равен достъп до висококачествена КПР;


4. Призовава Комисията и държавите-членки да въведат хармонизирано законодателство в целия ЕС, за да осигурят имунитет срещу отговорността на немедицински лица, които са свидетели на инцидент и доброволно оказват помощ при спешни сърдечни състояния;


5. Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.

Коментари