Публикация

Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018

Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018

Брой 3/2018

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Формиране на предприемаческа интелигентност. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

Актуално интервю

ASPHER e гласът на общественото здравеопазване в европейския регион. Проф. Катаржина Счабановска

Векът на биологията и мястото на персонализираната медицина в него. Д-р Красимира Чемишанска

 

Собствени проучвания и анализи

1.     Осигуреност с лекари в община Варна, сравнена с тази в страната. Г. Павлова

2.     Връзка между целите на ръководството за повишаване качеството на трудов живот и неговото възприятие сред работещи в лечебни заведения. Я. Проданова, Т. Кундуржиев

3.     Профилактика и диспансеризация на хроничните незаразни болести – необходими промени. Г. Павлова, Ж. Стайкова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.     Тенденции и очаквания за иновациите във фармацевтичната индустрия. С. Балкански, Т. Найденов, Б. Кирилов, И. Гетов

2.     Публично-частни партньорства и участие на неправителствения сектор в управлението на електронното здравеопазване – европейският опит. Н. Джафер

3.     Мениджмънт на неправителствените организации при комплексното лечение на онкоболни деца и техните родители. И. Георгиева, Т. Арменкова

4.     Лична отговорност за здравето – същност, аргументи „за“ и „против“ и фактори на влияние. Н. Щерева-Николова, Р. Горанова-Спасова, Н. Градинарова, М. Александрова

5.     Проблемно базирано обучение в медицината. С. Борисова

6.     Здравно-профилактични аспекти на управлението на отпадъците от лечебните и здравните заведения. М. Сиджимов

 

Новини и събития

1.     Международно признание за ФОЗ-София

2.     Клипинг

3.     Предстоящи през 2018 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.     Актуализация на регулаторната фармацевтична информация

5.     Български фармацевтични дни 2018. „Фалшивите лекарства – ролята и мястото на фармацевта”

6.     Учредяване на Национална асоциация по геронтология

7.     Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката

 

В близък план

Проф. Илко Гетов, дф

 

Коментари