Публикация

Агенция ще контролира безопасността на храните


Министерският съвет реши да бъде създадена Българска агенция по безопасност на храните. Тя ще има изцяло контролни функции, като нейното ръководството ще бъде назначено от премиера. Структурата ще бъде второстепенен разпоредител към Министерството на земеделието и храните.

Земеделският министър Мирослав Найденов съобщи, че в новата агенция ще влязат Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите и част от отделите по безопасност на храните към РИОКОЗ.
Министърът отбеляза, че няма да бъдат необходими допълнителни средства за агенцията, тъй като и четирите действащи към момента структури имат утвърден бюджет.

Към агенцията ще има и Център за оценка на риска, чиито директор също ще се назначава от министър-председателя. В него ще работят около 30 души, които ще поддържат контактите с Европейската агенция за безопасност на храните.

Коментари