Публикация

Сдружението на ОПЛ предлага промени в Наредба 4

Сдружението на ОПЛ предлага промени в Наредба 4

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари у нас предлагат промени в публикувания за обсъждане проект за промени на МЗ. Публикуваме становището по-долу без промени. То е изпратено до министър Кирил Ананиев, зам.-министър Бойко Пенков, до д-р Иван Маджаров, председател на БЛС, и до здравната комисия.

 

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание следните предложения за промени към публикувания за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Навсякъде в наредбата да се промени ЗЗОЛ на ЗОЛ в съответствие с термина в ЗЗО и НРД.

Съгласно  чл.7,ал.1,т.8 на обикновената рецептурна бланка по приложение 2 трябва да се отбелязва и УИН на магистър-фармацевта, но липсва такова поле в рецептата.

Предложение: Да се добави такова поле в приложение №2 към наредбата или да отпадне изискването.

Чл. 11.

 (4) Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването ѝ.

 

Предложение: Срокът на валидност на специалната рецепта е 30 дни от датата на издаването ѝ.   

Мотиви: Удобство за пациентите.

  Чл. 12. (1) Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

(2) Нова Рецептата може да се издава в електронен вариант при създадени условия за електронен обмен на здравна информация в системата на здравеопазването и се съхранява в електронен вариант от лекаря, предписал терапията, в аптеката, отпуснала медикаментите и в НЗОК

Предложението е: Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина до изчерпване на количеството рецепти получени от РЗИ. и се предоставя на контролните органи при проверка.

 

Мотиви: Направеното предложение елиминира едногодишното съхранение и въвежда отчитане при приключване на количеството, което рядко е достатъчно за една година.

  Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за тях се издава протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

 

Предложения:  Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или с издаден протокол(образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

 

Мотиви: Протоколът съдържа всички необходими данни за лечението с предписаните медикаменти и не е необходимо същите данни да се пренасят върху друга рецепта. Спестява се време на пациентите и не се натоварват с излишна работа ИМП, избягва се възможността за грешки.

 

Необходимо е съгласуване с отделите на НЗОК и МЗ при изготвянето на образеца на протокола по приложение №8 на наредбата.

В същия член.

(2) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават, както следва:

 1. рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни , освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

 

Мотиви: Така е записано в чл.27 и текстът е изчерпателен.

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

 1. за лечение на остри състояния - лекарствени продукти за не повече от 10 дни;

 2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 100 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6).

 

Предложение: 3.(нова) За лечение на хронични заболявания с лекарствени продукти(с или без протокол), подлежащи на диспансерно наблюдение по Наредба 8, с терапия назначавана само от диспансерно наблюдаващия лекар от СИМП – лекарствени продукти за срок до 180 дни.

 

Мотиви: като пример - при диспансерното наблюдение  на ХОББ или епилепсия броят на диспансерните прегледи, определен от Наредба №8 на МЗ е 2(два) за календарната година. Когато терапията за такова заболяване е уточнена, т.е. не е променяна в последните месеци и състоянието е добре компенсирано, изписаното лечение може да продължи до следващия диспансерен преглед до 180 дни.

 

(2) Лицата по чл. 23 посочват в рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 и в амбулаторния лист срока, за който се предписва.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) В случаите по ал. 1, т. 2 се предписват лекарствени продукти на един отрязък за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) или когато лекарствените продукти се предписват в количества за повече от 90 дни.

 

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта, предписани преди повече от 7 дни.

 

 Промяна ако се приема срока по чл.11,ал.(4): Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта, предписани преди повече от 30 дни.

 

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва в рамките на валидност на отрязъците, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

 

Предложение: Чл. 47. Отпускането на лекарствени продукти, предписани на:

рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва в рамките на валидност на отрязъците, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.
протокол(образец МЗ-НЗОК по приложение №8) се извършва в рамките на валидност на протокола при спазване на предписанията за количествата и срока за които са отпуснати лекарствените продукти.
 

Мотиви: Протоколът съдържа всички необходими данни за лечението с предписаните медикаменти и не е необходимо същите данни да се пренасят върху друга рецепта. Спестява се прекомерна и неоснователна загуба на време от пациентите и не се натоварват с излишна и необоснована административна дейност ИМП, както и се предотвратяват възможни грешки.

Необходимо е съгласуване с отделите на НЗОК и МЗ при изготвянето на образеца на протокола по приложение №8 на наредбата.

 

Чл. 47б. (Нов – ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) (1) При отпускане на лекарствени продукти по чл. 47а (да се премахне буквата „а“) рецептите и протоколите се отчитат пред НЗОК чрез въвеждане на информацията, съдържаща се в тях в електронна база данни. Изискванията към софтуерната база данни, обработваща рецептите и протоколите, се определят съвместно от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

(2) Въвеждането на информацията по ал. 1 се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти в приемното помещение на аптеката от магистър-фармацевта, който отпуска лекарствените продукти.

Коментари