Публикация

Диетологът на Хил клиник д-р Николова с научна разработка

Диетологът на Хил клиник д-р Николова с научна разработка

Специалистът ни хранене и диететика д-р Мария Николова успешно защити дисертация на тема "Проучване на серумните нива на 25(OH) витамин Д при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антопометрични и метаболитни показатели". В хода на научната си работа тя създаде клиничен алгоритъм за откриване на високорисковите за дефицит на витамин D лица, което представлява национален, оригинален принос.

В дисертационния си труд д-р Николова установи висока честота на ниски серумни нива на витамин Д при изследваните от нея лица. Намери, че серумните нива сигнификантно корелират с ключови антропоментрични показатели, индекси и данни за телесен състав и разпределение, както и с основни метаболитни показатели. Роля имат хранителния прием, който обичайно е недостатъчен спрямо препоръчваните нива. Като особено рискови изследването показва лицата под 30 години. 

В национален мащаб изследването на д-р Николова потвърждава ролята на наднорменото тегло като рисков фактор за недостатъчност на вит. Д и за първи път в страната тя изследва комплексната връзка на серумните нива на витамина с антропометрични, биохимични и телесни показатели.

Коментари