Публикация

Какво представляват лекарствата за домашно лечение и кой има право на тях

Какво представляват лекарствата за домашно лечение и кой има право на тях

Съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), всеки български гражданин, който е здравноосигурен, т.е., който редовно внася своите здравни вноски, има право на лекарства за домашно лечение. 

Лекарства за домашно лечение

са лекарствата, които  са включени в списъците по чл. 55(2), т.7 от ЗЗО. Тях НЗОК заплаща напълно или частично. 

Това означава, че всяко здравоосигурено лице има право да получава лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната. Здравната каса заплаща цялата или частична сума от стойността на тези лекарства. (Вижте пълния списък)

Как става това и кои лекарства са лекарства за домашно лечение

НЗОК заплаща за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, които са включени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ (наричана за краткост в договора „Наредба № 10“) Ето списъците.

 

Това означава, че лекарства, които не попадат в тези списъци се заплащат изцяло от пациента.

 

Списък на противотуморните лекарствени продукти - той е съставен за лечение по следните  амбулаторни процедури:

  • № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" 
  • № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ 
  • клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати. 

Медицински изделия за домашно лечение

също се заплащат от НЗОК - напълно или частично. Това става по „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща“ . Той е определен от НС на НЗОК и се дели на:

Диетични храни за специални медицински цели

се заплащат от Националната здравноосигурителна каса  по списък, определен от НС на НЗОК. - в списъка можете да видите всички диетични храни, предназначени за медицински цели, които касата частично или напълно заплаща. Можете да видите търговското им наименование, техния подвид, както и производителя/вносител.

диетични храни с медицински цели

 

Важно е да се знае:

  • Всеки здравноосигурен гражданин има правото да изисква от лекаря си информация относно всички лекарства, които получава, по отношение на тяхното действие, странични ефекти,  както и за възможна алтернатива при частично платените лекарства.

Права на здравноосигурените лица

  • Здравноосигуреният пациент няма право да изисква подмяна на предписаните лекарства в аптеката.
  • Здравноосигуреният пациент носи солидарна отговорност с лекуващия лекар за провежданото лечение.
  • Здравноосигуреният пациент има задължението да следи срока на валидност на рецептата, която неговият лекар му е изписал.

 Четем за Вас и обясняваме - "Права и отговорности на здравноосигурените лица при получаване на лекарства от НЗОК"

Коментари